วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ 2565

ตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานในระดับชาติภาค เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานและยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตัวอย่างที่ดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS นี้ขึ้นมา


การคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลวันทรงคุณค่า OBEC AWARDS นั้นผู้ขอรับการประเมินและหน่วยงานสถานศึกษาสามารถเสนอผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม โดยมีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นหลักเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน และแบบประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการประเมิน ได้ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเจตนารมย์ของรางวัล ทรงคุณค่าดังกล่าว


การที่จะได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS นั้นท่านจะต้องทำการศึกษาเกณฑ์การประกวดในคู่มือเล่มที่1-3 ให้ละเอียดและเข้าใจรับรองไม่พลาดรางวัลแน่นอน แต่ถ้าท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจข้าพเจ้ามีตัวอย่างที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศมาให้ท่านดูเป็นตัวย่างครับ ลองติดตาม


ตัวอย่างงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ

  1. ระดับผู้บริหารสถานศึกษา
  2. ระดับครูผู้สอน

อ้างอิง
https://www.kansuksa.com/87/
https://awards64.obecawards.net/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.7]