วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

สพฐ.เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2565 จำนวน 30 ตำแหน่ง หลายอัตรา

11 มิ.ย. 2022
1394

สพฐ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานราชการ 30 ตำแหน่ง หลายอัตรา (ส่วนกลาง) สังกัด สพฐ. เช็กตำแหน่งว่างเลย

ประกาศ สพฐ. เรื่องการกำหนดชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการในส่วนกลาง สังกัด สพฐ.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการในส่วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 7 ให้กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการโดยจำแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน และส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการอาจกำหนดชื่อตำแหน่งในกลุ่มงานตามความเหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จ้างได้ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการตามประเภทและลักษณะงานตามกลุ่มงานของพนักงานราชการ ซึ่งมิใช่เป็นงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการผู้ว่าจ้างเพื่อให้การกำหนดตำแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานราชการทั่วไปในแต่ละกลุ่มงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อประโยชน์ในกระบวนการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนด ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 30 ชื่อตำแหน่ง โดยมีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานตำแหน่ง
และลักษณะงานของพนักงานราชการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สพฐ.เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 30 ตำแหน่ง หลายอัตรา เร็วๆนี้ เตรียมให้พร้อม เช็กตำแหน่งว่างเลย

บัญชีชื่อตำแหน่งพนักงานราชการที่กำหนดในส่วนกลาง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 )

พนักงานธุรการ
พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
พนักงานบริหารอาคารและยานพาหนะ
พนักงานพัสดุ
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานโสตทัศนศึกษา
พนักงานคอมพิวเตอร์
ช่างศิลป์
ช่างโยธา
ช่างเทคนิค
ช่างเขียนแบบ
ช่างไฟฟ้า
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิติกร
นักวิชาการช่างศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรโยธา
สถาปนิก

อ้างอิง
https://www.obec.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]