วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

เข้าระบบ DMC จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2565 ที่นี่

จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2565 ระบบ DMC

เข้าระบบ DMC

https://portal.bopp-obec.info/obec65

***ข้อสังเกต เข้าบันทึกข้อมูลปีการศึกษาใด ใส่ปีการศึกษา หลัง obec_ _ ให้ถูกต้อง เช่น ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ใส่ “obec65” (DMC65)

ลงทะเบียนใช้งานระบบ https://portal.bopp-obec.info/obec65/register/add


ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/dmc

             ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้
              1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน) ปีการศึกษา 2564 สพฐ.กำหนดนับตนนักเรียนวันที่ 25 มิถุนายน
              2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
              3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

             ความสำคัญของระบบ DMC เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
             1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
             2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
             3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
                          3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
                          3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
                          3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
                          3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

อ้างอิง
http://www.cpn2.go.th/dmc/

https://portal.bopp-obec.info/obec65/

https://portal.bopp-obec.info/obec65/register/add

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]