บทความทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิจัย คืออะไร

การวิจัยคืออะไร
การวิจัยคืออะไร

การวิจัย คือ กระบวนการหาความรู้ความจริงใหม่ ที่มีระบบแบบแผนตามหลักวิชา อาศัยหลักเหตุผล ที่รอบคอบ รัดกุม ละเอียดและเชื่อถือได้ และความรู้ความจริงนั้นจะนําไปเป็นหลักการทฤษฎี หรือ ข้อปฏิบัติที่ทําให้มนุษย์ได้รับรู้และนําไปใช้เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตด้วยความสงบสุขหรือป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่าง ๆ ได้

ลักษณะของการวิจัย
1. การวิจัยเป็นการค้นคว้าที่ต้องอาศัยความรู้ ความชํานาญ และความมีระบบ
2. การวิจัยเป็นงานที่มีเหตุผลและมีเป้าหมาย
3. การวิจัยจะต้องมีเครื่องมือหรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้
4. การวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่และ ความรู้ใหม่
5. การวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งหาข้อเท็จจริง
6. การวิจัยต้องอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ กล้าหาญ
7. การวิจัยจะต้องมีการบันทึกและเขียนการรายงาน การวิจัย อย่างระมัดระวัง

ลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัย
1. การที่นิสิตนักศึกษาไปค้นคว้า เอกสารตําราแล้วนํามาเรียบเรียง ตัดต่อ
2. การค้นพบ (Discovery) โดยทั่วไป โดยบังเอิญ
3. การรวบรวมข้อมูลแล้วนํามา จัดทําตาราง
4. การทดลองปฏิบัติการ ตามคู่มือที่แนะนําไว้

แนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย
1. ควรเป็นปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจมากที่สุด 
มีความอยากรู้อยากเห็นในเชิงวิชาการ มีศรัทธาแรงกล้าที่จะแสวงหาคําตอบในเรื่องนั้น
2. ควรคํานึงถึงคุณค่าของผลงานวิจัย
ในด้านก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และในด้านการนําไปใช้ประโยชน์
3. ควรคํานึงถึงความสามารถในการวิจัย
มีความรู้ความสามารถเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยในปัญหานั้น และสามารถหาข้อมูลในปัญหานั้น ๆ ได้ และสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ
4. ควรคํานึงถึงสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการวิจัย
5. ลักษณะของหัวข้อปัญหาที่จะทําการวิจัย
ปัญหาที่จะทําการวิจัยไม่ควรกว้างหรือใหญ่โตครอบจักรวาลเกินไป ควรให้พอเหมาะกับเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายที่ตนมีอยู่ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของเรื่องนั้น หรือต้องการค้นคว้าวิจัยต่อในเรื่องเดิม

ที่มาของหัวข้อเรื่องการวิจัย
1. ผู้ที่จะทําวิจัย – ความสนใจของผู้วิจัยเอง
2.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง- เช่น วารสารเศรษฐศาสตร์, วารสารธนาคาร
3. ผู้นําทางวิชาการ- นักวิชาการในสาขาต่าง ๆ
4. แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย- เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ
5. ข่าวในสื่อมวลชน- เรื่องที่อยู่ในความสนใจ/ ความทันเหตุการณ์
6. หน่วยงานที่ทํางาน- หน่วยงานที่ผู้วิจัยทํางานอยู่

การตั้งชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรื่องที่เหมาะสมมีดังนี้
1. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้สั้น
2. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้ตรงกับประเด็นของปัญหา
3. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยโดยการใช้คําที่บ่งบอกให้ทราบถึงประเภทของการวิจัย
4. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยในลักษณะของคํานาม
5. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยที่ประกอบด้วยข้อความเรียงที่สละสลวยได้ใจความสมบูรณ์

อ้างอิง

 1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2 หมื่นรายการ ให้บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย >> https://digital.library.tu.ac.th
 2. Thai Digital Collection (TDC) I สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหล่งรวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย>> http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php** ใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะจ๊ะ
 3. Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (DRIC) รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (แต่ไม่ได้มี Full Text ทุกรายการนะ) >> http://www.researchgateway.in.th **ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก
 4. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO) ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารวิชาการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม >> https://www.tci-thaijo.org
 5. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.) รวมรวบงานวิจัยไว้มากมาย และสามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสารฉบับเต็ม หรือเฉพาะบทที่ต้องการได้ โดยมีจำนวนทรัพยากรทั้งหมดถึง 235,125 รายการ >> http://dric.nrct.go.th/Index **ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก
 6. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) คลังวิจัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานวิจัยจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม >> https://cuir.car.chula.ac.th 
 7. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฐานข้อมูลรวมงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ยกเว้น สารนิพนธ์ไม่มีออนไลน์) >> http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html
 8. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร >> http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace
 9. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก >> https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488
 10. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร ฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ >> http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php
 11. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถใช้เสิร์ชเอ็นจินของทางคลังเข้าไปส่องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของสถาบันได้ โดยแต่ละงานวิจัยจะถูก จัดให้อยู่ภายใต้คณะวิชาต่างๆ >> http://kb.psu.ac.th/psukb
 12. ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก >> http://libsearch.nida.ac.th
 13. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมงานวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม >> https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp
 14. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวบรวมงานวิจัย รายงานการศึกษา และโครงการศึกษาวิจัย (เข้าไปที่เมนู ห้องสมุดกฎหมาย >> ผลงานวิจัย) >> http://www.krisdika.go.th
 15. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน แหล่งรวมงานวิจัยด้านแรงงาน ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม >> http://research.mol.go.th/2013
 16. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวบรวมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ไว้อย่างมากมาย >> http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php
 17. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า รวมงานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งสามารถ Login ด้วย Facebook >> http://www.kpi.ac.th
 18. ProQuest Dissertations & Theses วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยกว่า 700 แห่งทั่วโลก ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2.4 ล้านรายการ >> http://search.proquest.com
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *