วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ศึกษานิเทศก์ ในการศึกษาไทย คืออะไร ?

ศึกษานิเทศก์ (Supervisor) คือ ผู้ทำหน้าที่แนะนำชี้แนะแนวทางให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์ (Supervisor) คือ ผู้ทำหน้าที่แนะนำชี้แนะแนวทางให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบรวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัดเช่นศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ เป็นต้น

หากจะพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ต้องกล่าวว่าศึกษานิเทศก์เป็นยิ่งกว่าครูนั่นคือ เป็นครูของครู เป็นที่ปรึกษาของครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเป็นกัลยาณมิตรของครูในทุกๆ เรื่องของการศึกษา ทำให้เกิดความเชื่อร่วมกันว่า คนที่จะทำหน้าที่ศึกษานิเทศก์ได้ “ต้องมีความรู้แตกฉานลึกซึ้ง รู้จริงเก่งวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เก่งประเมินเพื่อชี้แนะทิศทางการพัฒนามีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีทักษะไอซีทีได้มาตรฐานมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและเครื่องมือการนิเทศ

5 เทคนิคสู่ความก้าวหน้าของศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์แนะนำและให้ความช่วยเหลือครูและผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับครูในแต่ละวันทำอะไร ?

1. ให้คำปรึกษาครู เพื่อจัดการสอนให้ได้คุณภาพ

2. ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่

3. วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม (สื่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ) และเทคโนโลยีทางการศึกษา

4. ตรวจสอบและประเมินผลการสอนของครูในโรงเรียน เพื่อให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

5. สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานนิเทศการศึกษา

อ้างอิง
https://wespace.in.th
https://www.thaisuprateacher.org


แจกข้อสอบศึกษานิเทศก์พร้อมเฉลย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]