วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ปรนัย คืออะไร ปรนัย หมายถึงอะไร

ปรนัย คืออะไร ปรนัย หมายถึงอะไรปรนัย คืออะไร ปรนัย หมายถึงอะไร

ข้อสอบ ข้อเขียน คือการสอบแบบเขียนลงบนกระดาษ จึงเรียกว่าข้อสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ สองประเภทคือ

   1. ข้อเขียนแบบปรนัย

   2. ข้อเขียนแบบอัตนัย

สำหรับ ปรนัย แปลว่า วัตถุวิสัย

สำหรับ ปรนัย แปลว่า วัตถุวิสัย คือการกำหนดคำตอบมาให้ผู้ทดสอบได้เลือกตอบ ซึ่งบางครั้งอาจเรียกทับศัพทืว่า ข้อสอบช้อย(choices) หรือตัวเลือก โดยเมื่อผู้สอบเลือกคำตอบที่ต้องการได้แล้วก็จะ กากบาท หรือ ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

ส่วน อัตนัย แปลว่า จิตวิสัย คือการทดสอบโดยให้ผู้ทดสอบสร้างคำตอบเองทั้งหมดจากความคิดของผู้ทดสอบเอง คือมีแต่คำถามมาให้ผู้สอบเขียนตอบเอง

พูดง่ายๆคือ ปรนัย คือ ข้อสอบแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ส่วนอัตนัย คือการเขียนบรรยายคำตอบ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]