วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มคลี่คลายเป็นไปในทาง ที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์ทั่วโลกและประเทศใกล้เคียง ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ในการเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษา ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ 100% ดังนั้น จึงควรกำหนดให้มีแผนเผชิญเหตุ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียม พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกันตามระดับการเผยแพร่ระบาดโควิด-19 ของสถานศึกษา

แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา

อ้างอิง
https://www.facebook.com/obec.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 4.5]