วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

แจกแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

27 เม.ย. 2022
3018

แจกแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ. และความรอบรู้ทั่วไป โดยข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย ชุดนี้ได้รวบรวม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ว12-2562) มีรายละเอียด ดังนี้

  – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
  – ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  – พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  – พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

อ้างอิง
หนังสือเวียน ว12/2562

กฎหมายสอบ ก.พ. สรุปหัวใจสำคัญและกฎหมายฉบับเต็ม
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ใช้สอบ ก.พ. ตามหลักสูตรใหม่
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
5. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
6.ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ข้อสอบ ก.พ. ได้เพิ่มหลักสูตรกฎหมายการเป็นข้าราชการที่ดีเข้าในการสอบ ก.พ. ทุกคนต้องสอบเกณฑ์การผ่าน 60 % ซึ่งข้อมูลนี้มีครบทั้งแนวข้อสอบ สรุป และกฎหมายฉบับเต็มไม่ต้องไปโหลดเพิ่ม มีในที่นี่เลย

แจกแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

แจกแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

สำ

อ้างอิง
หนังสือเวียน ว12/2562
https://www.ocsc.go.th
https://ocsc2.job.thai.com
https://job.ocsc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]