วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา

การดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

   ข้อปฏิบัติในการดำเนินการขอขึ้นรับใบอนญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ก่อนปีการศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชา  ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

          ขั้นตอนที่ 1 
ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 ) ให้ศึกษาจากคู่มือการขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู
                             – ดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 ) Click!
                             – คู่มือการขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู Click!

          ขั้นตอนที่ 2 
ชำระเงินค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู
                            ขณะนี้คุรุสภาได้เปลี่ยนระบบใหม่โดยการชำระเงินจะต้องสมัครและยื่นเอกสารต่างๆผ่าน  ระบบ KSP Self Services ของคุรุสภาเสียก่อนตามขั้นที่ 4 ซึ่งจะมีปุ่มให้พิมพ์ใบ pay  ซึ่งสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ 1) ธนาคารกรุงไทย 2) ไปรษณีย์ไทย และ  3) Counter Service (7-11)  

          ขั้นตอนที่ 
ถ่ายสำเนาแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 ) และเอกสารหลักฐานจำนวน 1 ชุด นำส่งฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ทางคณะจะดำเนินการนำส่งข้อมูลในระบบ KSP Bundit ของคุรุสภาให้นักศึกษามาติดต่อขอสำเนาหนังสือนำส่งระบบ KSP Bundit อีกครั้ง (สามารถนำส่งไฟล์สำเนาเอกสาร (PDF.) และไฟล์รูปถ่ายชุดครุยได้ทางอีเมล์ [email protected]

    ขั้นตอนที่ 4 สมัครและดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครูในระบบ KSP Self Services ของคุรุสภา (ศึกษาคลิปวีดีโอ)

1.ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครสมาชิก KSP Self Service ก่อนได้ทันที

 2. ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถดำเนินการได้หลังจากหนังสือนำส่งระบบ KSP Bundit จากคณะครุศาสตร์เท่านั้น
– ไฟล์เอกสารแสดงขั้นตอนการส่งเอกสารในระบบ (คุรุสภา)
 – คลิปวีดีโอวิธีการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู KSP Self Service (คุรุสภา)   วิธีการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชิพครู

    ขั้นตอนที่ 5 รอรับการแจ้งสำเนาหนังสือนำส่งในระบบ KSP Bundit ของคุรุสภา จากฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
                             
เมื่อได้รับแล้วให้นำส่งเอกสารทั้งหมดในระบบ KSP Self Services ของคุรุสภา  (ในหนังสือจะมีหมายเลข Upload ของระบบ KSP Bundit ที่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้แก่คุรุสภา)

         ขั้นตอนที่ 6 เมื่อนำส่งเอกสารแล้วให้กลับมาตรวจเช็คในระบบ KSP Self Services เป็นระยะเนื่องจากการตรวจสอบเอกสาร
                          
 จะถูกตรวจสอบโดยคุรุสภาประจำภูมิลำเนาที่ได้ระบุไว้ในระบบ KSP Self Services ซึ่งอาจแจ้งปัญหาหรือขอเอกสารเพิ่มเติม ให้นักศึกษาดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งในระบบและโทรสอบถามตามเบอร์ที่ให้ไว้ในระบบทันที

    ขั้นตอนที่ 7 เมื่อคุรุสภาของจังหวัดได้พิจารณาและอนุมัติในระบบ KSP Self Services แล้วคุรุสภาส่วนกลางจะดำเนินการจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป

อ้างอิง
https://edu.cmru.ac.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น


เรื่องที่เกี่ยวข้อง