ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบ ที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1) แบบคำขอ (ดส.01) ที่กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้อง
2) สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน คำนำหน้า / ชื่อ / นามสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5 รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ให้ติดในแบบคำขอ 1 รูป แนบกับแบบคำขอ 1 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
6) ใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)


ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง. ถูกทุกข้อ

2. อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด?
ก. 400 บาท
ข. 500 บาท
ค. 600 บาท
ง. 700 บาท

3. คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนเท่าใด?
ก. 15 คน
ข. 19 คน
ค. 29 คน
ง. 39 คน

4. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนเท่าใด?
ก. 15 คน
ข. 17 คน
ค. 23 คน
ง. 39 คน

5. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร?
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
ง. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา

6. ผู้มีหน้าที่ดูแลและรักษาทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือใคร?
ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี?
ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ข.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

8. บุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในข้อใด?
ก. นักศึกษาฝึกสอน
ข. วิทยากรพิเศษ
ค. ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ถูกทุกข้อ

9. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตำแหน่งใดได้รับ การยกเว้นมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู?
ก. อาจารย์
ข. อธิการบดี
ค. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ

10.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา?
ก. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
ค. ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ง. ไม่มีคำตอบ

11. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด?
ก. เลขาธิการคุรุสภา
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้กี่ปี
ก. 3 ปี
ข. 5 ปี
ค. 10 ปี
ง. 15 ปี

13. กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี?
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 5 ปี
ง. 7 ปี

14. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน
ง. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

15. หน้าที่ของครู คือ ?
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ค. เป็นผู้นำชุมนุม เพื่อพัฒนาชุมชน
ง. พัฒนาโรงเรียน

16. ใครมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียนเวลาก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเวลากลับบ้าน?
ก. ครูเวร
ข. ครูใหญ่
ค. ครูฝ่ายปกครอง
ง. ครูทกคน

17. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสมุดประจำชั้น สมุดประจำตัวนักเรียนมากที่สุดรองจกครูประจำชั้นคือ?
ก. ครูวิชาการ
ข. ครูใหญ่
ค. ครูฝ่ายปกครอง
ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ

18. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน?
ก. นักเรียน
ข. ครูวิชาการ
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ครูผู้สอน

19. ท่านควรยึดหลักใดในการช่วยแหลือชุมชน?
ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้
ข. ช่วยให้ความรู้แก่ชุมชน
ค. ช่วยพัฒนาคนในชุมชน
ง. ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น

20. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
ก. โรงเรียน
ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน
ง. ชุมชน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 1.5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *