วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 เงินอุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ. และแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ.

เงินอุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ. และแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ เงินอุดหนุนรายหัวค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ. ดังนี้

ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะ ป.1 – ป.6 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

มูลค่าหนังสือต่อชุดของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ
ก่อนประถมศึกษา งบประมาณที่ได้ 200 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 งบประมาณที่ได้ 656 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 งบประมาณที่ได้ 650 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 งบประมาณที่ได้ 653 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 งบประมาณที่ได้ 707 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 งบประมาณที่ได้ 846 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งบประมาณที่ได้ 859 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 งบประมาณที่ได้ 808 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 งบประมาณที่ได้ 921 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 งบประมาณที่ได้ 996 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งบประมาณที่ได้ 1,384 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 งบประมาณที่ได้ 1,326 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 งบประมาณที่ได้ 1,164 บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/คน/ปี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3]