วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดฟรี แบบฟอร์มใบลาป่วย ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

จดหมายลาป่วย

วันที่…………………..

เรียน  อาจารย์……….

เรื่อง  ขออนุญาตลาป่วย

ด้วยข้าพเจ้า นาย / นางสาว…………………รหัส …………

ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 1010 ……………กลุ่ม …………….

เรียนวัน………. เวลา ………….น. มีอาการป่วย…………….ในวันที่……………….ดังนั้นจึงขอลาป่วยเป็นเวลา………..วัน ในวันที่………โดยได้แนบใบรับรองแพทย์มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(………………)

      นิสิต

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]