วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดฟรี จดหมายลาครู ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี จดหมายลาครู ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

จดหมายลาครู เป็นการเขียนหนังสือเพื่อบอกกล่าวหรือแจ้งวัดถุประสงค์หรือเหตุจำเป็นที่จะต้องหยุดเรียน
กับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา เช่น เมื่อเกิดเจ็บป่วย หรือมีกิจธุระจำเป็นที่ไม่สามารถไปเรียนได้ เราสามารถ
ส่งจดหมายเพื่อขอลาครูได้

ตัวอย่างข้อความจดหมายลาครู

ใบลา

เขียนที่…………

วันที่……..เดือน………พ.ศ. ……..

เรื่อง   ……..

เรียนอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น………./อาจารย์ผู้สอนวิชา………..

ด้วยกระผม/ดิฉัน (เด็กชาย ,เด็กหญิง ,นาย ,นางสาว )……….นักเรียนชั้น …….เลขที่ ……. ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติเนื่องจาก………..(บอกสาเหตุลา หากป่วยให้แจ้งอาการด้วย) ………..กระผม,ดิฉัน จึงขออนุญาตหยุดเรียนตั้งแต่วันที่……..เดือน………พ.ศ…….ถึงวันที่…….เดือน……..พ.ศ……..เป็นเวลา………วัน เมื่อครบกำหนดแล้วกระผม,ดิฉัน             จะมาเรียนตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ลงชื่อ…………
(…………..)

นักเรียน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นจริง

ลงชื่อ …………

(…………..)

ผู้ปกครอง

หมายเหตุ  นักเรียนจะต้องส่งใบลาทันทีในวันที่มาเรียนตามปกติ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียนและมีผลต่อคะแนนความประพฤติ และหากมีใบรับรองแพทย์ให้แนบมาพร้อมกับใบลาด้วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]