วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2565

28 ม.ค. 2022
1753

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2565 ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร ในสถานศึกษารองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา และช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธิ์และนวัตกรรม บริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2565

1. ข้าราชการครูซึ่งปฏิบัติราชการที่สถานศึกษา ไม่มีสิทธิลาประเภทใด

ก. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ข. ลาพักผ่อน

ค. ลาอุปสมบท

ง. ลาเข้ารับการตรวจเลือก

2. ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู(สพฐ.) ลาอุปสมบทคือ

ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข. ผู้อำนวยการ สพท.

ค. เลขาธิการ กพฐ.

ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ช้าราชการครูลาป่วยและลากิจส่วนตัวครั้งหนึ่งได้ตามข้อใด

ก. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 15 วัน

ข. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 20 วัน

ค. ลาป่วย 90 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน

ง. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน

4. ผู้ที่จะขออุปสมบทต้องยื่นใบลาก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก. 15 วัน

ข. 30 วัน

ค. 60 วัน

ง. 90 วัน

5. การลาประเภทใดไม่ต้องรอคำสั่งอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาต

ก. การลาไปประกอบพิธีฮัจย์

ข. ลาเข้ารับการตรวจเลือก

ค. ลากิจส่วนตัว

ง. ลาพักผ่อน

6. ข้าราชการมีสิทธิลาติดตามคู่สมรสได้ไม่เกินกี่ปี

ก. 2 ปี

ข. 3 ปี

ค. 4 ปี

ง. 5 ปี

7. วันลาตามข้อใดนับเฉพาะวันทำการ

ก. ลากิจส่วนตัว

ข. ลาพักผ่อน

ค. ลาป่วย

ง. ถูกทุกข้อ

8. ข้าราชการครูจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการกี่เดือน

ก. 3 เดือน

ข. 4 เดือน

ค. 5 เดือน

ง. 6 เดือน

9. ในรอบครึ่งปีที่แล้วมาข้าราชการที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องมีวันลากิจส่วนตัวและลาป่วยไม่เกินกี่วัน

ก. 45 วัน

ข. 46 วัน

ค. 22 วัน

ง. 23 วัน

10. ข้าราชการซึ่งลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจพิจารณาผ่อนปรนให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ ถ้าวันลาไม่เกินกี่วันทำการ

ก. 15 วันทำการ

ข. 10 วันทำการ

ค. 7 วันทำการ

ง. 5 วันทำการ

11. ข้าราชการมาปฏิบัติราชการไม่ได้ เป็นเพราะเหตุพฤติการณ์พิเศษจริงซึ่งให้หยุดราชการได้โดย

ก. ถือเป็นวันลากิจส่วนตัว

ข. ไม่นับเป็นวันลา ตามจำนวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้

ค. สั่งพักราชการ

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

12. ลากิจโดยไม่ส่งใบลากิจ แม้ว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะเตือนแล้วถึง 3 ครั้ง มีความผิดกรณีใด

ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ข. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทางราชการ

ค. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ง. รายงานเท็จ

13. ข้าราชการที่ถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการ ระหว่างการลาให้ถือว่าการลาหมดเขตลงเมื่อใด

ก. วันก่อนวันเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ข. วันเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ

ค. วันเข้ารายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ

ง. วันปฏิบัติราชการวันแรก

14. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษามีความมุ่งหมายที่สำคัญอย่างไร

ก. เพื่ออบรมสั่งสอน

ข. เพื่อให้เข็ดหลาบ

ค. เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ

ง. ข้อ ก และข้อ ข

15. ข้อใดไม่ใช่ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ในปัจจุบัน

ก. ว่ากล่าวตักเตือน

ข. ตัดคะแนนความประพฤติ

ค. ทำทัณฑ์บน

ง. พักการเรียน

16. โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำผิดกี่สถาน

ก. 3 สถาน

ข. 4 สถาน

ค. 5 สถาน

ง. 6 สถาน

17. ผู้มีอำนาจลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาคือผู้ใด

ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ค. ครูประจำชั้น

ง. ถูกทุกข้อ

18. สถานศึกษาระดับใดมีอำนาจลงโทษได้ทุกสถาน

ก. ระดับประถมศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัด

ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ

ง. ทุกระดับ ลงโทษได้ทุกสถาน

19. ข้อใดเป็นเวลาทำงานของข้าราชการทั่วไป

ก. 08.00-16.00 น.

ข. 08.15-16.30 น.

ค. 08.30-16.30 น.

ง. 08.30-16.45 น.

20. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดเวลาทำงานของข้าราชการทั่วไป

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. กระทรวง

ค. สำนักนายกรัฐมนตรี

ง. กรม

21. ข้อใดเป็นเวลาทำงานของข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั่วไป

ก. 08.00-16.00 น

ข. 08.15-16.30 น.

ค. 08.30-16.30 น.

ง. 08.30-16.45 น.

22. สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มีวันหยุดราชการประจำสัปดาห์คือ

ก. ให้หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน และวันจันทร์อีก 1 วันก็ได้

ข. ให้หยุดวันเสาร์อีก 1 วัน และวันอาทิตย์อีก 1 วัน

ค. ให้หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน และวันพระอีก 1 วันก็ได้

ง. ให้หยุดวันอาทิตย์ 5 วัน และวันพระอีก 1 วันก็ได้

23. ข้าราชการครูซึ่งปฏิบัติราชการที่สถานศึกษา ไม่มีสิทธิลาประเภทใด

ก. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ข. ลาพักผ่อน

ค. ลาอุปสมบท

ง. ลาเข้ารับการตรวจเลือก

24. ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู(สพฐ.) ลาอุปสมบทคือ

ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข. ผู้อำนวยการ สพท.

ค. เลขาธิการ กพฐ.

ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

25. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ช้าราชการครูลาป่วยและลากิจส่วนตัวครั้งหนึ่งได้ตามข้อใด

ก. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 15 วัน

ข. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 20 วัน

ค. ลาป่วย 90 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน

ง. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 7 เฉลี่ย: 3.9]
2 ความคิดเห็น
กันตินันท์ จันทร์เขียว เมื่อ 28/01/2022 10:06

ขอเพิ่มอีกครับเพื่อเป็นหนทางสู่ผู้บริหาร

กันตินันท์ จันทร์เขียว เมื่อ 28/01/2022 10:06

ขอบคุณมากครับ ขอเพิ่มอีกนะครับ