ส่วนประกอบของโครงงาน

ส่วนประกอบของโครงงาน มีอะไรบ้างวันนี้เรามาศึกษากันดูจากตัวอย่าง

ส่วนประกอบของโครงงาน

 1. ปกโครงงาน  ประกอบด้วย

1.1 ปกนอก ปกสีฟ้า ตัวหนังสือสีดำ ตรงสันให้มี ชื่อหลักสูตร ชื่อผู้จัดทำ ชื่อเรื่อง และปีการศึกษา (ตามลำดับ) 

***นักศึกษายังไม่ต้องทำปกนอก  จนกว่าโครงงานจะเสร็จสมบูรณ์***

1.2 ใบรองปก

1.3 ปกใน พิมพ์บนกระดาษ A4 ข้อความเหมือนปกนอก

 1. หน้าอนุมัติโครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. สำหรับรายวิชาโครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกแล้ว ต้องมีรายชื่อกรรมการสอบ  พร้อมลายเซ็นต์จริงของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.2 ให้จัดส่งโครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เล่ม 

 1. กิตติกรรมประกาศ
 2. บทคัดย่อ (เพียง 1 หน้ากระดาษเท่านั้น)
 3. สารบัญ (ในข้อ 1.2-7 ใช้อักษร ก-ฮ  และส่วนท้าย ตั้งแต่ข้อ 9 จนจบเอกสารใช้ตัวเลขอารบิค)
 4. สารบัญตาราง 
 5. สารบัญภาพ 
 6. บทที่ 1 บทนำ
 7. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 8. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
 9. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
 10. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการและข้อเสนอแนะ
 11. บรรณานุกรม
 12. ภาคผนวก 
 13. ประวัติผู้จัดทำโครงงานพิเศษฯ

ส่วนประกอบของโครงงาน

บทที่ 1 บทนำ

 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   
 2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
 3. ขอบเขตของการดำเนินงาน
 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 5. นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 1. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ( พัฒนา ) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน…………          
 2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 3. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 4. การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 5. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6. การหาความพึงพอใจ 
 7. แผนการสอนรายวิชา
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

เป็นการอธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน  

 1. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล……….(อธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการทำโครงงานพิเศษทางคอมพิวเตอร์)
 2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ………(อธิบายถึงขั้นตอนในการสร้างหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน) มีให้เลือก 3 รูปแบบ ดังนี้

แบบที่ 1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (กรณีสร้างจาก LMS หรือ สร้างการ์ตูน)

 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ…………
 • แสดง  flowchart  ผู้ดูแลระบบ  
 • แสดง  flowchart  ครูผู้สอน  
 • แสดง  flowchart  นักเรียน
 1. การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • แผนผังบทเรียน
 1. การออกแบบบทดำเนินเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  1
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  2
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  3
 • ……………………………….
 1. การออกแบบหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แบบที่ 2 การ สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (กรณีสร้าง WBI ขึ้นมาใช้เอง)

 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ…………
 • แสดง  Context Diagram   
 • แสดง  DFD
 • แสดง ER-Diagram   
 • แสดง  Data  Dictionary 
 1. การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • แผนผังบทเรียน
 1. การออกแบบบทดำเนินเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  1
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  2
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  3
 • ……………………………….
 1. การออกแบบหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แบบที่ 3  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง ต้องกล่าวถึง

 1. แผนภาพบริบท (Context Diagram)
 2. แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
 3. ผังงานกระบวนการ (Process Flowchart) 
 4. การออกแบบสิ่งนำออก (Output Design)

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 • Hardcopy คือรายงานที่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ โดยแต่ละรายงานต้องบอกว่า รายงานนั้นชื่ออะไร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานอะไร  ใครเป็นผู้ใช้  และรายงานนั้นประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง    
 • Softcopy คือรายงานที่แสดงผลทางจอภาพ  โดยให้อธิบายเช่นเดียวกับ Hardcopy
 1. การออกแบบสิ่งนำเข้า (Input Design)

ประกอบด้วย

 • การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Data Design)  ให้อธิบายถึงข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ในการประมวลผล
 • การออกแบบจอภาพ (Screen Design) ให้อธิบายถึง
 1. การแบ่งสัดส่วนของหน้าจอ เช่น ส่วนหัวของหน้าจอ (Heading)  ส่วนรายละเอียด (Detail)  ว่าได้กำหนดไว้อย่างไร  
 2. Function Key หรือ Icon ต่าง ๆ ที่ออกแบบใช้กับระบบ โดยอธิบายและแสดงรูปประกอบ
 3. ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interface) อื่น ๆ

การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)  ให้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร  พร้อมแสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล
(E-R Diagram) ในกรณีที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลก็ให้อธิบายการใช้งานแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม หรือแต่ละประเภทในระบบว่ามีการเรียกใช้งานอย่างไร

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้อธิบายถึงแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในระบบว่า ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง 

ระบบเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

โปรแกรมทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนา   

ได้แก่  โปรแกรมที่ใช้เป็นตัวแปลภาษา  โปรแกรมที่ช่วยพัฒนา  และโปรแกรมอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  เป็นต้น

 1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ (คุณภาพด้านเนื้อหา คุณภาพแบบทดสอบ/แบบฝึกหัด) 
 2. การสร้างแบบประเมิน/วัดความพึงพอใจ 
 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล…..(อธิบายถึงสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพของบทเรียน  สถิติที่ใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ) 

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการสร้าง/พัฒนา บทเรียน………….. (ผลการหาคุณภาพ…)

4.2 ผลการหาประสิทธิภาพ……………….

4.3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน……………….

4.4 ผลการหาความพึงพอใจ………………….

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

5.3 ข้อเสนอแนะ

บทที่ 1 บทนำ

 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   
 2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
 3. ขอบเขตของการดำเนินงาน
 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 5. นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 1. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ( พัฒนา ) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน…………          
 2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 3. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 4. การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 5. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6. การหาความพึงพอใจ 
 7. แผนการสอนรายวิชา
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

เป็นการอธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน  

 1. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล……….(อธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการทำโครงงานพิเศษทางคอมพิวเตอร์)
 2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ………(อธิบายถึงขั้นตอนในการสร้างหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน) มีให้เลือก 3 รูปแบบ ดังนี้

แบบที่ 1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (กรณีสร้างจาก LMS หรือ สร้างการ์ตูน)

 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ…………
 • แสดง  flowchart  ผู้ดูแลระบบ  
 • แสดง  flowchart  ครูผู้สอน  
 • แสดง  flowchart  นักเรียน
 1. การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • แผนผังบทเรียน
 1. การออกแบบบทดำเนินเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  1
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  2
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  3
 • ……………………………….
 1. การออกแบบหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แบบที่ 2 การ สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (กรณีสร้าง WBI ขึ้นมาใช้เอง)

 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ…………
 • แสดง  Context Diagram   
 • แสดง  DFD
 • แสดง ER-Diagram   
 • แสดง  Data  Dictionary 
 1. การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • แผนผังบทเรียน
 1. การออกแบบบทดำเนินเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  1
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  2
 • บทดำเนินเรื่องบทที่  3
 • ……………………………….
 1. การออกแบบหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แบบที่ 3  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง ต้องกล่าวถึง

 1. แผนภาพบริบท (Context Diagram)
 2. แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
 3. ผังงานกระบวนการ (Process Flowchart) 
 4. การออกแบบสิ่งนำออก (Output Design)

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 • Hardcopy คือรายงานที่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ โดยแต่ละรายงานต้องบอกว่า รายงานนั้นชื่ออะไร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานอะไร  ใครเป็นผู้ใช้  และรายงานนั้นประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง    
 • Softcopy คือรายงานที่แสดงผลทางจอภาพ  โดยให้อธิบายเช่นเดียวกับ Hardcopy
 1. การออกแบบสิ่งนำเข้า (Input Design)

ประกอบด้วย

 • การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Data Design)  ให้อธิบายถึงข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ในการประมวลผล
 • การออกแบบจอภาพ (Screen Design) ให้อธิบายถึง
 1. การแบ่งสัดส่วนของหน้าจอ เช่น ส่วนหัวของหน้าจอ (Heading)  ส่วนรายละเอียด (Detail)  ว่าได้กำหนดไว้อย่างไร  
 2. Function Key หรือ Icon ต่าง ๆ ที่ออกแบบใช้กับระบบ โดยอธิบายและแสดงรูปประกอบ
 3. ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interface) อื่น ๆ

การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)  ให้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร  พร้อมแสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล
(E-R Diagram) ในกรณีที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลก็ให้อธิบายการใช้งานแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม หรือแต่ละประเภทในระบบว่ามีการเรียกใช้งานอย่างไร

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้อธิบายถึงแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในระบบว่า ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง 

ระบบเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

โปรแกรมทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนา   

ได้แก่  โปรแกรมที่ใช้เป็นตัวแปลภาษา  โปรแกรมที่ช่วยพัฒนา  และโปรแกรมอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  เป็นต้น

 1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ (คุณภาพด้านเนื้อหา คุณภาพแบบทดสอบ/แบบฝึกหัด) 
 2. การสร้างแบบประเมิน/วัดความพึงพอใจ 
 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล…..(อธิบายถึงสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพของบทเรียน  สถิติที่ใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ) 

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการสร้าง/พัฒนา บทเรียน………….. (ผลการหาคุณภาพ…)

4.2 ผลการหาประสิทธิภาพ……………….

4.3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน……………….

4.4 ผลการหาความพึงพอใจ………………….

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

5.3 ข้อเสนอแนะ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *