วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

แผ่นป้าย (Board) นิทรรศการโครงงาน

แผ่นป้าย (Board) นิทรรศการโครงงาน

แสดงภาพรวมและสรุปสาระสำคัญของโครงงานทั้งหมด ได้แก่ ชื่อโครงงาน สถานศึกษา รายชื่อที่ปรึกษาและกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน บทคัดย่อ ผังมโนทัศน์ วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลสถิติ การประเมินผลสรุปผล เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการจัดแสดงเป็น แผนผัง แผนภูมิ รูปภาพ ตาราง สัญลักษณ์ ฯลฯ ที่ทำให้ผู้ชมเข้าใจได้โดยไว โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคทางศิลปะมาช่วยนำเสนอให้เกิดการสื่อความได้ง่าย ชัดเจน และน่าสนใจ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัสดุที่แนะนำ: ใช้พลาสติกลูกฟูกหนา ๓ หรือ ๕ มม. ถ้าทำได้ถูกต้องตามที่กำหนดจะสามารถพับแผ่นป้ายสลับกันได้เป็น ๔ ทบ มีลักษณะเป็น Big

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]