แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

ข้อสอบจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

ข้อสอบจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเฉลย มาฝากให้ทุกท่านที่จะสอบครูผู้ช่วยได้นำไปศึกษาและฝึกฝนในการทำข้อสอบครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะครับผม หวังว่าข้อสอบชุดนี้ที่แอดมินครูเชียงรายแต่ง จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผม ขอบคุณครับ แอดมินครูเชียงราย

1. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพ มีวินัยและพัฒนาตนเอง ตรงกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพในข้อใด

ก. การมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
ค. การแสดงความเอื้ออาทร  
ง. การส่งเสริมการเรียนรู้  

2. การที่ครูมีบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ตรงกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพในข้อใด

ก. การมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
ค. การแสดงความเอื้ออาทร  
ง. การส่งเสริมการเรียนรู้  

3. การรักศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตรงกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพในข้อใด

ก. การมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
ค. การแสดงความเอื้ออาทร  
ง. การส่งเสริมการเรียนรู้  

4. การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ตรงกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพในข้อใด
ก. การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
ค. การแสดงความเอื้ออาทร  
ง. การส่งเสริมการเรียนรู้  

5. การรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์ ตรงกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพในข้อใด 

ก. การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
ค. การแสดงความเอื้ออาทร  
ง. การส่งเสริมการเรียนรู้  

6. การัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้เรียนผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ตรงกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพในข้อใด

ก. การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
ค. การแสดงความเอื้ออาทร  
ง. การส่งเสริมการเรียนรู้  

7. การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  และ / หรือ  ผู้รับบริการ  บทบาทหน้าที่อย่างเต็ม ความสามารถ  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตรงกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพในข้อใด

ก. การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
ค. การแสดงความเอื้ออาทร  
ง. การส่งเสริมการเรียนรู้  

8. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจาและจิตใจ ตรงกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพในข้อใด

ก. การส่งเสริมการเรียนรู้ 
ข. การเป็นแบบอย่าง 
ค. การช่วยเหลือเกื้อกูล 
ง. การให้ความเสมอภาค  

9. การให้ความเสมอภาค  หมายถึง  ข้อใด
ก. การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และ / หรือ  ผู้รับบริการ  บทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. การประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งกาย  วาจาและจิตใจ
ค. การส่งเสริมความเจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมของศิษย์และ / หรือผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่
ง. การให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

10. การเกื้อกูลและยึดมั่นในระบบคุณธรรม หมายถึงข้อใด
ก. การให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
ข. การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ค. กระบวนการที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและหรือเพื่อนร่วมงานยอมรับและปฏิบัติตาม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และหรือกระบวนการหรือวิธีการที่ทำให้ปัจจัยหรือองค์ประกอบภายในหน่วยงานแตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพภายในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ง. การเป็นผู้นำการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม

11. การมีภาวะผู้นำและหรือการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึงข้อใด
ก. การให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
ข. การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ค. กระบวนการที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและหรือเพื่อนร่วมงานยอมรับและปฏิบัติตาม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และหรือกระบวนการหรือวิธีการที่ทำให้ปัจจัยหรือองค์ประกอบภายในหน่วยงานแตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพภายในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ง. การเป็นผู้นำการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม

12. การเกื้อกูลและยึดมั่นในระบบคุณธรรม หมายถึงข้อใด
ก. การให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
ข. การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ค. กระบวนการที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและหรือเพื่อนร่วมงานยอมรับและปฏิบัติตาม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และหรือกระบวนการหรือวิธีการที่ทำให้ปัจจัยหรือองค์ประกอบภายในหน่วยงานแตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพภายในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ง. การเป็นผู้นำการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม

เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย จรรยาบรรณของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

 1. ก. การมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
 2. ก. การมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
 3. ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
 4. ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
 5. ค. การแสดงความเอื้ออาทร 
 6. ค. การแสดงความเอื้ออาทร
 7. ง. การส่งเสริมการเรียนรู้ 
 8. ข. การเป็นแบบอย่าง 
 9. ง. การให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
 10. ข. การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 11. ค. กระบวนการที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและหรือเพื่อนร่วมงานยอมรับและปฏิบัติตาม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และหรือกระบวนการหรือวิธีการที่ทำให้ปัจจัยหรือองค์ประกอบภายในหน่วยงานแตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพภายในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 12. ง. การเป็นผู้นำการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *