วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

วิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อจัดทำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์ตัวชี้วัด
วิเคราะห์ตัวชี้วัด

การเขียน คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

เป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การเขียนคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน มีขั้นตอนดังนี้

การเขียน คำอธิบายรายวิชา ครูผู้สอนวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามที่หลักสูตรแกนกลางฯ กำหนดสำหรับภาคเรียนที่ 1 แต่ละตัวชี้วัดว่ามีคำ หรือข้อความสำคัญ (Key words) ใดที่เป็น “ความรู้(K)” “ทักษะ/กระบวนการ (P)” และ “คุณลักษณะ (A)” (เป็นคุณลักษณะของรายวิชาที่ปรากฏตามตัวชี้วัด อาจจะไม่ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรแกนกลางฯ กำหนดก็ได้) จัดแยกไว้เป็นส่วน ๆ ให้ครบทุกตัวชี้วัดของภาคเรียนนั้น โดยอาจจะใช้แบบฟอร์มข้างล่างนำข้อความที่วิเคราะห์ไว้(ด้านความรู้ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ) มาสังเคราะห์หรือร้อยเรียงเขียนเป็นคำอธิบายรายวิชา โดยอาจจะให้ข้อความทั้ง 3 ส่วนที่วิเคราะห์ไว้ผสมกลมกลืนหรือเขียนแยกส่วนของความรู้ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไว้คนละย่อหน้าก็ได้ และย่อหน้าสุดท้ายของคำอธิบายรายวิชา ต้องระบุด้วยว่า วิชานี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง โดยเขียนเป็นรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้ด้วย

วิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อจัดทำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อจัดทำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………….ชั้นมัธยมศึกษาปีที่………..

ภาคเรียนที่……….รหัสวิชา…………………..วิชา…………………………..

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้


สมรรถนะสำคัญ C
ความรู้ Kทักษะ/กระบวนการ Pคุณลักษณะ Aดาวน์โหลดไฟล์ วิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อจัดทำอธิบายรายวิชา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]