วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

แจกตัวอย่างการเขียน บันทึกPLC

แบบบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

(Professional Learning Community : PLC)

ประเด็น การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ เพื่อวางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สาเหตุ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูผู้สอนรายวิชาโครงการห้องเรียนอาชีพ ช่างอุตสาหกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบปัญหา จัดการเรียนรู้ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ความรู้/หลักการที่นำมาใช้

           – แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

กิจกรรมที่ทำ

1. สร้างกลุ่ม PLC ตั้งชื่อกลุ่ม และกำหนดบทบาทสมาชิกในกลุ่ม

2. ร่วมกันกำหนดตารางแบบบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ของกลุ่ม

3. รวบรวมข้อมูลวิชาที่มีการเรียนการสอนภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

4. การวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

5. นัดหมาย PLC ในครั้งถัดไป โดยนัดหมายให้ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผลที่ได้จากกิจกรรม

1. ชื่อกลุ่ม PLC คือ ห้องเรียนอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม

2. บทบาทของสมาชิก ร่วมกันศึกษาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม 

3. ตารางแบบบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ กลุ่มห้องเรียนอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม

การนำผลที่ได้ไปใช้

          โดยการจัดตั้งกลุ่ม PLC  แนวทางในการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ เพื่อวางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลงชื่อ………………………………………ผู้บันทึก

      (นายครูเชียงราย ดอทเน็ต) 

                                ครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 4.5]