วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ดาวน์โหลด จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์องค์กรแก้ไขได้ฟรี

ดาวน์โหลด จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์องค์กรแก้ไขได้ฟรี

วัตถุประสงค์ของการจัดทำจดหมายข่าว

จดหมายข่าว เน้นหนักในเรื่องของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้ผู้อ่านหรือกลุ่มปฏิบัติงานภายในได้ทราบความเคลื่อนไหวและข่าวสารต่างๆ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างองค์กร (ฝ่ายบริหาร) และผู้ปฏิบัติงาน เนื้อหาของจดหมายข่าวขององค์กร ประกอบด้วย

  • ข่าว เป็นหัวใจของจดหมายข่าว โดยทั่วไปแล้วเนื้อหาของจดหมายข่าวร้อยละ 60 เป็นข่าว
  • จดหมายข่าว คือ การให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ขององค์กร รวมทั้งเป็นการขยายความเนื้อข่าวให้มี ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
  • จดหมายข่าว เป็นลักษณะของความคิดเห็น วิพากย์ วิจารณ์และเสนอแนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น การวิพากย์วิจารณ์นโยบายหรือแผนปฏิบัติงาน การเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น โดยการวิพากษ์วิจารณ์ อาจมีรูปแบบใน ลักษณะของบทบรรณาธิการหรือบทนำ บทความที่เป็นคอลัมน์ประจำ หรือจดหมายจากผู้อ่าน
  • ความบันเทิง อาจอยู่ในรูปของการ์ตูน ความเรียงสั้นๆที่มีลักษณะเพลิดเพลิน เกิดความสนุก
  • การโฆษณา บางครั้งองค์กรอาจไม่มีการโฆษณา แต่บางองค์กรจัดให้มีโฆษณาเพื่อหารายได้เป็นค่าจัดพิมพ์

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์กรแก้ไขได้ฟรี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]