วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ไฟล์เวิร์ดโครงงานคุณธรรมปีการศึกษา 2564

เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้โครงงานคุณธรรม ดําเนินการสืบต่อไปได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กกพ.) จึงได้พัฒนาคู่มือ โครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น ตั้งแต่ปีการ ศึกษา 2559 และมีการปรับปรุงมาตลอดกว่า 12 ปีมานี้ผ่านการทดลองใช้ในระดับปฏิบัติการของคณะครูและ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการนิเทศติดตามพัฒนา ร่วมกันกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และเครือข่ายความดีต่างๆ ในแต่ละปี ทําให้เกิดการตกผลึก องค์ความรู้

จนสามารถพัฒนาเป็นคู่มือ โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติฉบับนี้ขึ้น ซึ่งทางสํานักพัฒนานวัตกรรมการ จัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความประสงค์จะจัดพิมพ์และแจกจ่ายไปยังโรงเรียน ต่างๆ อันจักเป็นเหตุปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เด็กและเยาวชนได้ทําคุณความดีสืบสานศาสตร์พระราชา เป็นบุญมหา กุศลสืบต่อไปตราบนานเท่านาน จึงต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดไฟล์โครงงานคุณธรรมไฟล์เวิร์ด 250 เรื่อง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 4]