วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด

ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด

โครงงานคุณธรรม เรื่องนี้ เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นโดยนักเรียนโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลี่ให้เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไมตรีดี รู้จักทักทาย และมีกิริยามารยาทในการไหว้ที่สวยงามตามอย่างไทย จนเกิดเป็นนิสัยที่ยังยืนถาวรติดตัวนักเรียนไปตลอดการ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานเรื่องนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนโรงเรียนบ้าน ท่าลี่ทุกคน และมีส่วนสร้างคนดีสู่สังคม รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย

ประโยชน์ของความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรม การนำความรู้ และทักษะจากการอบรมไปใช้ ความมั่นใจในการนำไปถ่ายทอด เผยแพร่ต่อ เทคนิคการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ความเป็นกันเองของวิทยากร ความรู้ความสามารถของวิทยากร ความพร้อม ความเหมาะสมของสถานที่ ลักษณะการอบรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระและมีความสุข ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์กับผู้เข้าอบรม

ดาวน์ฺโหลดตัวอย่างไฟล์เวิร์ดโครงงานคุณธรรม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น