วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวอย่าง การให้เหตุผลความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบลงทุน

รายการสิ่งก่อสร้าง เช่น

สร้างใหม่ (ไม่เคยมีมาก่อน) ให้ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ/ประชาชนได้รับประโยชน์ เช่น เพื่อรองรับการให้บริการเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยอ้างอิงสถิติผู้มาใช้บริการ เป็นต้น

ขอทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม เช่น อาคารที่พักอาศัย ให้ระบุสภาพการใช้งานปัจจุบัน อายุการใช้งานปัจจุบันมีจำนวนกี่หลัง ความเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกี่คน มีความเดือดร้อนเรื่องที่พักจำนวนกี่คน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

ขอเพิ่ม (เคยมี แต่ขอเพิ่มจำนวน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการโดยอ้างอิงจากสถิติผู้มาใช้บริการ

รายการครุภัณฑ์ เช่น
ขอซื้อใหม่ (ไม่เคยมีมาก่อน ให้ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ประชาชนได้รับประโยชน์ และความพร้อมของบุคลากรที่จะใช้ครุภัณฑ์นั้นๆ เช่น เนื่องจากจำนวนที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีจำนวนผู้มาใช้มากขึ้น หรือเพื่อร้องรับการขยายการให้บริการ โดยอ้างอิงจากสถิติผู้มาใช้บริการ หรือจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

ขอทดแทน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาแล้วกี่ปี มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ระบุหมายเลขทะเบียนที่ขอทดแทน เป็นต้น

ขอซื้อเพิ่ม (เคยมี แต่ขอเพิ่มจำนวน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการเนื่องจากจำนวนที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีจำนวนผู้มาใช้บริการมากขึ้น โดยอ้างอิงจากสถิติผู้มาใช้บริการ

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จาก QR CODE หรือลิ้งค์นี้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]