วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

โหลดที่นี่ เอาไปดูเป็นตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) Performance Agreement : PA

แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA 1)
    คำชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จากเอกสารคู่มือการดำเนินการฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 
         1) ผู้บริหารสถานศึกษา
         2) ครู

    ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
         1) วิทยฐานะชำนาญการ         
         2) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

    ตำแหน่งครู
          1) ยังไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย, ครู คศ.1) 
          2) วิทยฐานะครูชำนาญการ              
          3) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ              

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2)
    คำชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) จากเอกสารคู่มือการดำเนินการฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
         1) ผู้บริหารสถานศึกษา
         2) ครู

    ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
         1) วิทยฐานะชำนาญการ   PDF         

         2) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ PDF

    ตำแหน่งครู
          1) ยังไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย, ครู คศ.1) PDF

          2) วิทยฐานะครูชำนาญการ PDF                        

          3) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ PDF          

แบบสรุปผลประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 3)
    ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  PDF              

    ตำแหน่งครู  PDF                                    

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]