วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

รูปลักษณะ และขนาดของครุฑ หนังสือราชการ

รูปลักษณะและขนาดของครุฑ หนังสือราชการ

หนังสือราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้หนังสือราชการประเภทนี้มาก เนื่องจากไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ บุคลากร เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

รูปลักษณะ และขนาดของครุฑ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ขนาดของครุฑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดขนาดของครุฑไว้ 2 ขนาด คือหนังสือภายนอก กำหนดขนาดครุฑไว้ 3 เซนติเมตร และหนังสือภายใน และบันทึกข้อความขนาดครุฑไว้ 1.5 เซนติเมตร ดังภาพ ต่อไปนี้

Template หนังสือราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 1. กระดาษตราครุฑ pdf Download
 2. กระดาษตราครุฑ word Download
 3. กระดาษบันทึกข้อความ ไม่มีเส้น  pdf Download
 4. กระดาษบันทึกข้อความ ไม่มีเส้น  word Download
 5. กระดาษบันทึกข้อความ แบบมีเส้นบรรทัด word      Download
 6. Template word หนังสือภายนอก      Download
 7. Template word หนังสือภายใน หรือ บันทึกข้อความ      Download
 8. Template word คำสั่ง (กรรมการจัดงาน)      Download
 9. Template word ประกาศ      Download
 10. ครุฑ ขนาด 3 เซนติเมตร      Download
 11.  ครุฑ ขนาด 1.5 เซนติเมตร      Download


ดาวน์โหลดตราครุฑ ใส่เอกสารราชการไทย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]