วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ใช้ไปมาระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการใช้ไปมากับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการ ได้แก่

 1. หนังสือที่ใช้ไปมาระหว่างส่วนราชการ
 2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
 3. หนังสือที่หน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
 4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในราชการ
 5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ

ประเภทของหนังสือราชการมีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่

 1. หนังสือภายนอก
 2. หนังสือภายใน
 3. หนังสือประทับตรา
 4. หนังสือสั่งการ
 5. หนังสือประชาสัมพันธ์
 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานราชการ

Template หนังสือราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 1. กระดาษตราครุฑ pdf
 2. กระดาษตราครุฑ word
 3. กระดาษบันทึกข้อความ ไม่มีเส้น  pdf
 4. กระดาษบันทึกข้อความ ไม่มีเส้น  word 
 5. กระดาษบันทึกข้อความ แบบมีเส้นบรรทัด word 
 6. Template word หนังสือภายนอก     
 7. Template word หนังสือภายใน หรือ บันทึกข้อความ   
 8. Template word คำสั่ง (กรรมการจัดงาน)     
 9. Template word ประกาศ      
 10. ครุฑ ขนาด 3 เซนติเมตร      
 11.  ครุฑ ขนาด 1.5 เซนติเมตร  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]