วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

วิจัยผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21

03 พ.ย. 2021
1358

วิจัยผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา สังคม กระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างสูง ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนช่วยแก้ไขในส่วนที่บกพร่องต่างๆ ทุกขั้นตอนของการประเมิน จนกระทั่งการประเมินโครงการเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งผู้ประเมินรู้สึกซาบซึ้งและเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ที่กรุณาช่วยตรวจสอบประเด็นประเมินตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินโครงการจนกระทั่งการประเมินโครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ที่กรุณาช่วยตรวจทานความถูกต้องด้านเนื้อหาภาษาและ การจัดพิมพ์รูปแบบต้นฉบับเอกสาร จนงานประเมินโครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี สุดท้ายขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือ กรุณาตอบแบบสอบถามและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้การประเมินโครงการครั้งนี้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว และขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลืออีกหลายๆ ท่านซึ่งไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมดไว้ ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์การประเมิน

  1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการ
  2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ และความพร้อมของบุคลากรและความพอเพียงของงบประมาณ
  3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการติดตามโครงการ
  4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา สังคม กระบวนการคิดของนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและครู

ความสำคัญของการประเมิน

  1. ได้สารสนเทศด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของโครงการ
  2. ได้สารสนเทศสำหรับผู้เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
  3. เป็นแนวทางในการประเมินโครงการครั้งต่อๆ ไป หรือประเมินโครงการอื่นได้

ดาวน์โหลด วิจัยผู้บริหารสถานศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]