วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2564

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) 2564

1. PLC มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. Professional Learn Community
ข. Professional Learning Communication
ค. Professional Learning Community
ง. Profile Learning Community


2. PLC ทางการศึกษาย่อมาจากอะไร
ก. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ข. ชุมชนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ค. ชุมชนการเรียนรู้เพื่อชุมชน
ง. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

3. บิดาแห่ง PLC หรือ Professional Learning Community คือใคร
ก. Bloom Taxonomy
ข. John Duey
ค. Sixmand Force
ง. Richard Dufour

4. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือข้อใด
ก. การรวมตัว รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. การรวมตัว รวมใจ ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค. การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ง. การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักเรียน ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. Take a baby steps มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ
ข. การวางแผนด้วยความร่วมมือ
ค. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง
ง. เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ

6. Plan Cooperatively มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ
ข. การวางแผนด้วยความร่วมมือ
ค. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง
ง. เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ

7. Set high expectations มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ
ข. การวางแผนด้วยความร่วมมือ
ค. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง
ง. เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ

8. Start small มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ
ข. การวางแผนด้วยความร่วมมือ
ค. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง
ง. เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ

9. Log book ใน PLC ตรงกับข้อใด
ก. Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาการสอน
ข. Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาตนเอง
ค. Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน
ง. Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาสังคม

10. Active Learning ตรงกับข้อใด
ก. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ
ข. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิด
ค. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป
ง. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนและครูได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น