แจก PLC ฟรี แจก PLC ฟรี

แจก PLC ฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เกณฑ์ใหม่ ว21 วPA

จก PLC ฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่ ว21 วPA แก้ไขได้

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พุทธศักราช2545 มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันทำงาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. จัดกิจกรรม PLC ตามระดับชั้นที่สอน (ตามความเหมาะสม) /ร่วมกันในช่วงชั้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (วันอังคารและวันพุธ) และร่วมกันทั้งโรงเรียนในวันพฤหัสบดีของทุกสิ้นเดือน

2. วิเคราะห์และสะท้อนสภาพปัญหาการเรียนการสอน หาแนวทางการแก้ปัญหา ร่วมกำหนดแผนการดำเนินงาน ร่วมออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน  และวัดประเมินผลการใช้สื่อ  และนวัตกรรม

3. รายงานผลหลังการจัดกิจกรรม และบันทึกการ PLC รวบรวมในแฟ้มงานของครูแต่ละคน

4. ถ่ายภาพ/รวบรวมภาพการจัดกิจกรรมของตนเอง

ดาวน์โหลดไฟล์ PLC ฟรี คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง

คำสั่ง PLC
บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่ม PLC
แบบบันทึกบทบาทในผู้ทำกิจกรรม PLC
ปฏิทิน PLC
แผนการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *