วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

แจก PLC ฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เกณฑ์ใหม่ ว21 วPA

จก PLC ฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่ ว21 วPA แก้ไขได้

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พุทธศักราช2545 มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันทำงาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. จัดกิจกรรม PLC ตามระดับชั้นที่สอน (ตามความเหมาะสม) /ร่วมกันในช่วงชั้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (วันอังคารและวันพุธ) และร่วมกันทั้งโรงเรียนในวันพฤหัสบดีของทุกสิ้นเดือน

2. วิเคราะห์และสะท้อนสภาพปัญหาการเรียนการสอน หาแนวทางการแก้ปัญหา ร่วมกำหนดแผนการดำเนินงาน ร่วมออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน  และวัดประเมินผลการใช้สื่อ  และนวัตกรรม

3. รายงานผลหลังการจัดกิจกรรม และบันทึกการ PLC รวบรวมในแฟ้มงานของครูแต่ละคน

4. ถ่ายภาพ/รวบรวมภาพการจัดกิจกรรมของตนเอง

ดาวน์โหลดไฟล์ PLC ฟรี คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง

คำสั่ง PLC
บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่ม PLC
แบบบันทึกบทบาทในผู้ทำกิจกรรม PLC
ปฏิทิน PLC
แผนการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]
6 ความคิดเห็น
นางชลลดา เจริญสุข เมื่อ 31/08/2021 08:52

ขอบคุณค่ะให้ความรู้ดีมากค่ะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณค่ะ

พลอยใส เมื่อ 31/08/2021 08:52

ขอบคุณค่ะ

รุ่งนภา แสงทอง เมื่อ 31/08/2021 08:52

ขอบคุณคะ

ครูดี เมื่อ 31/08/2021 08:52

ขอขอบคุณมาๆคะ