การเขียนโครงการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วย…อะไรบ้าง?

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วย…อะไรบ้าง?

ที่มา รจนา  จันทราสา 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

เค้าโครงหรือข้อเสนอการวิจัยประกอบด้วย…อะไรบ้าง?

บทที่ 1

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

1.4 ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หรือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 3 

3.1 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย


ตัวอย่าง : ข้อเสนอโครงการวิจัย  

  • การศึกษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและหัตถกรรมเครื่องจักสานเพื่อบูรณาสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

  • การศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการกับการใช้ระบบการพิมพ์ดิจิตอลในงานกราฟฟิกบนผลิตภัณฑ์

  • การศึกษาอัตลักษณ์เครื่องแขวนไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สู่การนำลวดลายประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สรุป จะเห็นได้ว่าหัวข้อที่ดีนำไปสู่ การกำหนดตัวแปร และมองเห็นถึงประชากรกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงวิธีการวิจัย แบบสำรวจ แบบทดลอง แบบเปรียบเทียบ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *