วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิก

ความรู้เกี่ยวกับหลักการของคอมพิวเตอร์กราฟิก

คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics) หรือเรขภาพคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาหนึ่งในแขนงวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิก

หลักการทำางานของกราฟิก คือ ภาพที่เกิดบนจอคอมพิวเตอร์ เกิดจากการทำงานของโหมดสี RGB ซึ่งประกอบด้วย สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน โดยใช้หลักยิงประจุไฟฟ้าให้เกิดการเปล่งแสงของสีทั้ง 3 สีมาผสมกันทำให้เกิดเป็นจุดสีสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียกว่า (Pixel) ซึ่งมาจากคำว่า Picture กับ Element โดยพิกเซลจะมีหลากหลายสี เมื่อนำมาวางต่อกันจะเกิดเป็นรูปภาพ ซึ่งภาพที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มี 2 ประเภท คือ แบบ Rasterกับ Vector

กราฟิก (Graphics)

มาจากคำาในภาษากรีก 2 คำา คือ Graphikos แปลว่า “การวาดเขียน และเขียนภาพ” หรือคำาว่า “Graphein”แปลว่า “การเขียน” ปัจจุบันมีการนำากราฟิกมาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การสร้างแผนภาพ การสร้างงานนำาเสนอข้อมูล แผ่นพับ ใบโฆษณาตลอดจนรูปภาพต่าง ๆ ที่มักพบในชีวิตประจำาวัน เช่น หน้าปกหนังสือนิตยสารวารสาร ภาพบนผลิตภัณฑ์ ภาพบนหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ โทรทัศน์ และข้อความต่าง ๆ

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิก

หลักการทำางานของกราฟิก คือ ภาพที่เกิดบนจอคอมพิวเตอร์ เกิดจากการทำงานของโหมดสี RGB ซึ่งประกอบด้วย สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน โดยใช้หลักยิงประจุไฟฟ้าให้เกิดการเปล่งแสงของสีทั้ง 3 สีมาผสมกันทำให้เกิดเป็นจุดสีสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียกว่า (Pixel) ซึ่งมาจากคำว่า Picture กับ Element โดยพิกเซลจะมีหลากหลายสี เมื่อนำมาวางต่อกันจะเกิดเป็นรูปภาพ ซึ่งภาพที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มี 2 ประเภท คือ แบบ Rasterกับ Vector

หลักการของภาพกราฟิกแบบ Raster

เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการเรียงตัวกันของจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆหลากหลายสี ซึ่งเรียกว่าพิกเซล (Pixel) ในการสร้างแบบกราฟิกแบบ Raster จะต้องกำาหนดจำนวนของพิกเซลให้กับภาพที่ต้องการสร้าง ถ้ากำหนดจำนวนพิกเซลน้อย เมื่อขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้มองเห็นภาพเป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ หรือถ้ากำหนดจำนวนพิกเซลมากก็จะทำให้แฟ้มภาพมีขนาดใหญ่ ดังนั้นการกำหนดพิกเซลจึงควรกำหนดจำนวนพิกเซลให้เหมาะกับงานที่สร้าง

หลักการของกราฟิกแบบ Vector

เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณซึ่งภาพจะมีความเป็นอิสระต่อกัน โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง รูปทรง เมื่อมีการขยายภาพความละเอียดของภาพจะไม่ลดลง แฟ้มจะมีขนาดเล็กกว่าแบบRaster ภาพกราฟิกแบบ Vector ซึ่งนิยมใช้เพื่องานสถาปัตย์แต่งภายในและการออกแบบต่างๆ เช่น การออกแบบอาคาร การออกแบบรถยนต์ การสร้างโลโก้ การสร้างการ์ตูน เป็นต้น

การออกแบบ (Design) และคุณค่าของงานกราฟิก

การออกแบบกราฟิกปัจจุบันเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้นำเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ วัสดุสำเร็จรูปมาช่วยในการออกแบบกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การเลือกใช้โปรแกรมนั้นควรจะดูจากความเหมาะสมของงานด้วย

การออกแบบ (Design)

คือ ศาสตร์แห่งความคิด เพื่อให้เกิดความพอใจด้านต่าง ๆ เช่น ความสวยงาม ตัวหนังสือต้องอ่านง่ายมีแนวคิดในการออกแบบที่ดี ตลอดจนการเลือกใช้โทนสีที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งจะทำาให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ

สื่อกราฟิก

หมายถึง การอธิบายสิ่งต่าง ๆ ด้วยภาพประกอบข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ตัวอย่างสื่อกราฟิกเช่น สัญลักษณ์ (Symbol) ตราสัญลักษณ์ (Logo) แผนภาพ (Chart) กราฟ (Graph)

กราฟิกที่สามารถถ่ายทอดสาระความรู้ในกระบวนการสื่อสารได้อย่างกว้างขวาง เช่น แถบสีที่แทนความเป็นชาติที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันเทคนิคตัวอักษร และการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสมทำให้เกิดความหมายที่เข้าใจตรงกัน สามารถชักชวนให้คนไปชมงานแสดงได้ ภาพตราสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันเพื่อบอกให้คนทั่วไปรู้ว่าเป็นองค์กร สถาบันการศึกษา หรือบริษัท ห้างร้าน

คุณค่าของงานกราฟิก

การนำกราฟิกไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมให้งานนั้นน่าสนใจ สร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผู้พบเห็น ซึ่งคุณค่าของงานกราฟิกนั้นสามารถแบ่งได้ดังนี้

เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
จดจำง่ายและน่าสนใจ
งานนำเสนอมองดูน่าติดตามและเข้าใจง่าย
เป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่

กราฟิกวาดภาพ เช่น Microsoft Paint, Adobe PhotoShop เป็นต้น

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]