วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ข้อสอบโปรแกรม photoshop จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

13 ส.ค. 2021
2065

ข้อสอบโปรแกรม photoshop จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบโปรแกรม photoshop จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

  1. Adobe Photoshop เริ่มต้นสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด

ก. 1980
ข. 1990
ค. 1981
ง. 1991

2. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ Raster , Vector
ก. Raster หรือ เรียกอีกอย่างว่า Bitmap
ข. Adobe Illustrator สามารถสร้างภาพแบบ Vector ได้
ค. Raster เมื่อปรับขนาด เปลี่ยนสี รูปทรง ไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ
ง. ภาพที่ได้จากกราฟิกแบบ Vector จะเป็นภาพวาด

3. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Adobe Photoshop
ก. ฮิสตอรี่บาร์
ข. เมนูบาร์
ค. พื้นที่ทำงาน
ง. แถบสถานะ

4. CCW คือ การหมุนแบบใด
ก. หมุนภาพ 90 องศา ทิศทางตามเข็มนาฬิกา
ข. หมุนภาพ 90 องศา ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
ค. หมุนภาพ 180 องศา
ง. หมุนภาพแบบกำหนดองศาและทิศทางการหมุน

5. ข้อใด ไม่ใช่ File Format ของ Adobe Photoshop
ก. TIP ( Tagged Image Photoshop)
ข. PSD ( Photoshop Document )
ค. JPEG ( JoinPhotographics Export Group )
ง. GIF ( Graphics Interchange Format )

6. การกดคีย์ลัด Ctrl + + คือ ปรับมุมมองแบบใด และมีลักษณะอย่างไร
ก. Zoom In การย่อมุมมอง
ข. Zoom Out การย่อมุมมอง
ค. Zoom In การขยายมุมมอง
ง. Zoom Out การขยายมุมมอง

7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. Bitmap โหมดสีที่มีการเก็บข้อมูลสีเพียว100 Bit ต่อ Pixel
ข. Indexed Color โหมดสีที่จำกัดไว้เพียง 26 สี
ค. RGB Color โหมดภาพ โดยมีสี red gray black
ง. Grayscale โหมดสำหรับภาพขาวดำ

8. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือการเลือกพื้นที่แก้ไข
ก. Maquee tool
ข. Lasso tool
ค. Magnetic Lasso Tool
ง. Move tool

9. Render Filter ทำหน้าที่อะไร
ก. ทำหน้าที่ในการประมวลผลภาพใหม่ เช่นการกำหนดแสงใหม่ให้กับภาพ
ข. ทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนความคมชัดของภาพ
ค. ทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนภาพในพื้นที่ทำงานให้เกิดความพร่ามัว
ง. ทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนภาพให้มีลักษณะโดยรวมของภาพแตกต่างกันออกไป

10. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของโปรแกรม Adobe Photoshop

ก. ออกแบบนิยตสาร
ข. สร้างแอนิเมชั่น
ค. งานสิ่งพิมพ์
ง. ปรับและแก้ไขรูป

11. โปรแกรม Photoshop CS3 มีหน้าที่ในการใช้งานอย่างไร ?
ก. สร้างเอกสาร
ข. ตรวจเช็ครหัสบาร์โค๊ด
ค. ตกแต่งรูปภาพ
ง. สร้างเว็บไซต์

12. ในกรณีที่ท่านต้องการตกแต่งรูปเฉพาะจุด ควรใช้เครื่องมือประเภทไหนในการเลือกเฉพาะจุดที่เจาะจง ?
ก. Maginnetic Lasso Tools
ข. Move Tools
ค. Edit Tools
ง. Sreenner

13. การตกแต่งภาพแบบอัตโนมัติมีกี่วิธี
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

14. ข้อใดไม่ได้อยู่ในการตกแต่งภาพดังต่อไปนี้
ก. Auto Contrast
ข. Auto Color
ค. Auto Level
ง. Auto Photos

15. คีย์ลัดของ Auto Contrast คืออะไร ?
ก. Shift + Ctri + A
ข. Shift + Ctri + D
ค. Alt + Shift + Ctri + C
ง. Alt + Shift + Ctri + L

16. ภาพนามสกุลชนิดใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด ?
ก. JYP
ข. JPEG
ค. PNG
ง. GPS

17. สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลัก 3 สี รวมกันเรียกว่าอะไร?
ก. CMY
ข. RGB
ค. CMYK
ง. RED

18. ภาพบิตแมปเป็นภาพที่มีจำนวนพิกเซลคงที่ หากนำมาขยายภาพจะมีลักษณะในข้อใด?
ก. ความละเอียดมากขึ้น
ข. ความละเอียดคงที่
ค. ความละเอียดไม่เปลี่ยนแปลง
ง. ความละเอียดลดลง

19. Options Bar หมายถึงอะไร?
ก. ตัวกำหนดค่าเครื่องมือนั้นๆ
ข. เก็บเครื่องมือ
ค. ออกกับรูปภาพ
ง. ไม่มีข้อถูก

20. ข้อใดที่ความหมายของพิกเซล
ก. จุดสีดำเล็กๆ ที่รวมกัน
ข. จุดมากมายแต่ละภาพสร้างขึ้น
ค. จุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่รวมกัน
ง. ถูกหมดทุกข้อ

เฉลย

1.ข
2.ค
3.ก
4.ข
5.ก
6.ค
7.ง
8.ง
9.ก
10.ข
11.ค
12.ก
13.ค
14.ง
15.ง
16.ข
17.ค
18.ง
19.ก
20.ง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น