วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

คำอธิบายรายวิชา คืออะไร เขียนอย่างไร มาดูกัน

แนะนำการเขียน คำอธิบายรายวิชา ว่าเขียนอย่างไร

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา เขียนอย่างไร

การเขียน คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

เป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การเขียนคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน มีขั้นตอนดังนี้

การเขียน คำอธิบายรายวิชา ครูผู้สอนวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามที่หลักสูตรแกนกลางฯ กำหนดสำหรับภาคเรียนที่ 1 แต่ละตัวชี้วัดว่ามีคำ หรือข้อความสำคัญ (Key words) ใดที่เป็น “ความรู้(K)” “ทักษะ/กระบวนการ (P)” และ “คุณลักษณะ (A)” (เป็นคุณลักษณะของรายวิชาที่ปรากฏตามตัวชี้วัด อาจจะไม่ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรแกนกลางฯ กำหนดก็ได้) จัดแยกไว้เป็นส่วน ๆ ให้ครบทุกตัวชี้วัดของภาคเรียนนั้น โดยอาจจะใช้แบบฟอร์มข้างล่างนำข้อความที่วิเคราะห์ไว้(ด้านความรู้ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ) มาสังเคราะห์หรือร้อยเรียงเขียนเป็นคำอธิบายรายวิชา โดยอาจจะให้ข้อความทั้ง 3 ส่วนที่วิเคราะห์ไว้ผสมกลมกลืนหรือเขียนแยกส่วนของความรู้ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไว้คนละย่อหน้าก็ได้ และย่อหน้าสุดท้ายของคำอธิบายรายวิชา ต้องระบุด้วยว่า วิชานี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง โดยเขียนเป็นรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้ด้วย


การเขียน คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

การเขียนคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม มีขั้นตอนดังนี้

รายวิชาเพิ่มเติมเป็นรายวิชาที่โรงเรียนกำหนดขึ้นตามจุดเน้น ความต้องการของโรงเรียน หรือท้องถิ่นการเขียนคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม มีขั้นตอนดังนี้

1.กำหนดผลการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง
2.กำหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
3.จัดกลุ่มผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อหลอมรวมและเรียบเรียง เขียนเป็นความเรียง ให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะในรายวิชานั้น

 1. เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของคำอธิบายรายวิชา
  องค์ประกอบสำคัญของคำอธิบายรายวิชาคืออะไร
  องค์ประกอบสำคัญของคำอธิบายรายวิชา… จำแนกได้ 3 ส่วน ดังนี้
  ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย รหัสวิชา……ชื่อรายวิชา……กลุ่มสาระการเรียนรู้……..ชั้นปี……. จำนวนชั่วโมงหรือหน่วยกิต
  ส่วนที่ 2 เนื้อหาซึ่งประกอบด้วย องค์ความรู้ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  โดยมีแนวการเขียนที่สำคัญ ดังนี้
 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
 3. ผู้เรียนสามารถทำอะไรได้บ้าง
 4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์อะไรบ้าง ตามหลักสูตรแกนกลาง และตามธรรมชาติของวิชา
  ส่วนที่ 3 ระบุรหัสตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวิชานั้น

แนะนำการเขียน คำอธิบายรายวิชา

ใช้ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

 1. ดูตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  อ่านในส่วนกลุ่มสาระของตนเอง รายวิชาที่สอนเป็นของชั้นใด เลือกเฉพาะชั้นนั้น มีตัวชี้วัดกี่ตัว ลอกลงในตาราง ช่อง “ผลการเรียนรู้”
  ให้ครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตร
  รายวิชาพื้นฐาน ใช้คำว่า ตัวชี้วัด
  รายวิชาเพิ่มเติม ใช้คำว่า ผลการเรียนรู้ ( ไม่ต้องมี “ที่คาดหวัง” )
 2. จากตัวชี้วัด วิเคราะห์สาระการเรียนรู้โดยแยกแยะส่วนที่เป็นตัวความรู้ (เนื้อหาที่จะเรียนรู้ ) ทักษะ/กระบวนการ (นักเรียนทำอะไร)
  และคุณลักษณะ ( นักเรียนจะทำเช่นนั้นได้เพราะเขามีลักษณะอย่างไร )
 3. ในช่อง “สาระสำคัญ” ใส่รายละเอียดของเนื้อหา แสดงให้เห็นว่านักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร
 4. ในช่องสมรรถนะสำคัญ ดูว่าเมื่อนักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัดตัวนี้ นักเรียนมีสมรรถนะด้านใดตามที่หลักสูตรกำหนด
 5. เมื่อทำจนครบทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้แล้ว จึงสรุปเป็นคำอธิบายรายวิชา โดยรวบกริยาเดียวกันไว้ด้วยกัน ดังน

รูปแบบคำอธิบายรายวิชา

(ตัวอย่าง) คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

(ตัวอย่าง) คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

สรุป คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา เป็นองค์ความรู้ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชา ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญของหลักสูตรสถานศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 4.7]