วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

คำอธิบายรายวิชา เป็นองค์ความรู้ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ในแต่ละกลมสาระการเรียนรู้หรือรายวิชา ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญของหลักสูตร วันนี้ครูเชียงรายก็เลยมีตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มาฝากครับ


คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS รหัสวิชา I00000     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิตภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนครูเชียงราย

ศึกษาวิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  และมีทฤษฏีรองรับ  ออกแบบ  วางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  และสารสนเทศ  อย่างมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้/สมรรถนะรายวิชา

1ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
2ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ
3ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
4ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
5ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
6วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
7สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
8เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น