วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ระดับประถมศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในปัจจุบัน ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนรวม สำหรับระดับประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี ดังนี้

รายวิชาพื้นฐาน 840 ชั่วโมงต่อปี แบ่งเป็น
ภาษาไทย ป.1 – 3 จำนวน 200 ชั่วโมงต่อปี ป.4 – 6 จำนวน 160 ชั่วโมงต่อปี
คณิตศาสตร์ ป.1 – 3 จำนวน 200 ชั่วโมงต่อปี ป.4 – 6 จำนวน 160 ชั่วโมงต่อปี
วิทยาศาสตร์ ป.1 – 6 จำนวน 80 ชั่วโมงต่อปี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 – 6 จำนวน 120 ชั่วโมงต่อปี
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 – 6 จำนวน 80 ชั่วโมงต่อปี
ศิลปะ ป.1 – 6 จำนวน 80 ชั่วโมงต่อปี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 – 3 จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี ป.4 – 6 จำนวน 80 ชั่วโมงต่อปี
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.1 – 3 จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี ป.4 – 6 จำนวน 80 ชั่วโมงต่อปี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 2.8]