โครงงานคุณธรรม โครงงานคุณธรรม

ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นเรียน

รายงาน โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นเรียน สพฐ. ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านครูเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 5 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนครูเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 5


รายงาน โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านครูเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 5

1. ชื่อ โครงงานคุณธรรม

         อนาคตสดใสด้วยการออม

2. ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม (รายกลุ่ม)

         นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

3. ที่ปรึกษา โครงงานคุณธรรม

         นายคนดี ดีใจ

4. ปัญหา (ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ)

นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนจำนวนมากจึงทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยบ้างก็ทำเงินหล่นหายทำเงินและแบ่งเงินให้เพื่อนๆ

5. สาเหตุของปัญหา

นักเรียนใช้เงินฟุ่มเฟือยและไม่รู้จักคุณค่าของเงินที่ได้มา

6. วิธีแก้ปัญหา

1. ให้นักเรียนออมเงินทุกคนในทุกๆวันอย่างน้อยวันละ 1 บาท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าของการใช้เงินและครูบอกประโยชน์และข้อดีของการออมเงินแก่นักเรียน

2. ให้ผู้ปกครองช่วยบอกประโยชน์ของการออมเงินแก่บุตรหลานอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะออมเงิน

7. วิธีการประเมินผล

จัดทำแบบบันทึกการออมเงิน

8. คุณธรรมเป้าหมาย

ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการออมและการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9. ตารางบันทึก/ตารางประเมินโครงงาน

เดือนจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ออมคิดเป็นร้อยละหมายเหตุ
มิถุนายน3838100 
กรกฎาคม3838100 
สิงหาคม3838100 
กันยายน3838100 

10. สรุปการดำเนินงาน

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ออมเงินทุกคนนอกจากนี้ยังได้รู้จักการอดออม ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า และประหยัดและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

11. ปัญหา/อุปสรรค

นักเรียนบางคนไม่ยอมออมเงิน

12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

บอกประโยชน์ของการออมเงินและแจ้งผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยกระตุ้นนักเรียนออมเงินอีกทางหนึ่ง

                                                             ลงชื่อ…………………………………..ผู้รายงาน

                                                                    (นายคนดี ดีใจ)

                                                                 ครูโรงเรียนบ้านเชียงราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *