วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ตัวอย่างโครงการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับ 5 ดาว

ตัวอย่างโครงการ ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับ 5 ดาว


ตัวอย่างโครงการ ปีการศึกษา 2564
โครงการสารวัตรนักเรียน
ฝ่ายงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคนดี ดีใจ
โรงเรียนครูเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 5


1.หลักการและเหตุผล

จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตนคติ ซึ่งจำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 จำนวน 8 ข้อ  งานสร้างเสริมระเบียบวินัย สารวัตรนักเรียน  กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านวินัย และกรณีที่มีนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  กลุ่มงานกิจการนักเรียน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสารวัตรนักเรียนขึ้น เพื่อดูแลช่วยเหลือในเรื่องของพฤติกรรมให้กับนักเรียน ให้นักเรียนรู้จักตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยที่โรงเรียนกำหนด และพัฒนาตน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ โรงเรียน ที่จะพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้นำที่ดีของสังคมในอนาคต      

ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการจัดตั้งสารวัตรนักเรียน ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในด้านต่างๆที่จะเป็นปัญหาแก่นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นมาตรการด้านการป้องกันในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข


2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียน
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับนักเรียนโรงเรียน ไม่ประพฤติตนผิดกฎระเบียบของโรงเรียน


3.เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

1  นักเรียนโรงเรียนครูเชียงราย ทุกคนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่กำหนด และมี พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
2.  นักเรียนโรงเรียนครูเชียงราย ทุกคนมีภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดระเบียบโรงเรียนให้แก่นักเรียน

3.2 เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนโรงเรียนครูเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่กำหนด
2. นักเรียนโรงเรียนครูเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดระเบียบโรงเรียนให้แก่นักเรียน


4.งบประมาณ

จำนวน 500 บาท รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้


5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนครูเชียงราย 11111 หมู่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


6. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม (PDCA)

Plan (วางแผน)

1. วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหัวหน้างานกิจการนักเรียน
2. เขียนโครงการและนำเสนอกิจกรรมตามโครงการเพื่อขออนุมัติ / จัดทำขอบข่ายของงานสารวัตรนักเรียน

DO (ขั้นดำเนินการ)
1.แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการจัดโครงการสารวัตรนักเรียน
2. ประชุมและมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบในหน้าที่ในหน้าที่ / คัดเลือกตัวแทนนักเรียน สารวัตรนักเรียน
3. ประชุมชี้แจง ออกคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และสารวัตรนักเรียนโรงเรียนเวียงผาวิทยา
4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสารนักเรียน

Check (ตรวจสอบ)

1. ติดตามผลการดำเนินงาน
2. ประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
3. ประเมิน/ตรวจสอบโดยใช้แบบตรวจสอบวงจรคุณภาพ (PDCA)

ACTION (ขั้นการปรับปรุง)

นำผลจากการจากประเมินผล/ตรวจสอบกิจกรรมโดยใช้แบบตรวจสอบวงจรคุณภาพ (PDCA) ผลการประเมินความพึงพอใจ และจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อดี  ข้อควรปรับปรุง จากการจัดค่าย มาสรุปเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษา 2565


7.การติดตามและประเมินผล

Man
1. นักเรียนโรงเรียนเวียงผาวิทยาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครูเชียงราย ดูแลพฤติกรรมนักเรียน
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น

Money
งบประมาณสนับสนุน 500 บาท เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม

Material
วัสดุเพียงพอในการดำเนินงานสารวัตรนักเรียน 

Management
1. ดำเนินการจัดโครงการสารวัตรนักเรียนและมีติดตามผลการดำเนินงาน
2. นักเรียน ได้รับการติดตามดูแล การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และมีภูมิคุ้มกัน ไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดระเบียบโรงเรียนให้แก่นักเรียน


8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนโรงเรียนครูเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับการติดตามดูแล การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และมีภูมิคุ้มกัน ไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดระเบียบโรงเรียนกับนักเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
Jirapohn Jariampun เมื่อ 16/05/2021 14:12

ขอบคุณค่ะ