วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ไฟล์เวิร์ด ป.1 สำหรับคุณครูนำไปปรับใช้ได้

แผนการสอนคณิตศาสตร์

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ไฟล์เวิร์ด ป.1 สำหรับคุณครูนำไปปรับใช้ได้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เพื่อต่อยอดในการเรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  คุณธรรม  ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ซึ่ง แผนการสอนคณิตศาสตร์ ที่ได้นำเสนอนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากนำเสนอ

ดังนั้นสถานศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมี แผนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด  โดยผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดบรรยากาศเชิงบวก  สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้  ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  ลงมือปฏิบัติและสรุปเป็นความรู้ฝังแน่น  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

            การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  จึงได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่ประกอบด้วย

1.  แบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ Backward Design
2.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ Backward Design
3.  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
4.  แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
5.  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
6.  แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์
7.  แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่เน้นการคิดวิเคราะห์  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพสมอง BRAIN-BASED LEARNING (BBL) สร้างเสริมสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน ของผู้เรียน  และฝึกให้ผู้เรียนสรุปความรู้สำหรับการเรียนการสอนตามหลักการ Backward Design
9.  ใบงาน/ชิ้นงาน
10.  การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามสภาพจริง (Rubrics)
11.  แบบสังเกตพฤติกรรม
11.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
11.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
12.  ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ คณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมี แผนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด  โดยผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดบรรยากาศเชิงบวก  สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้  ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  ลงมือปฏิบัติและสรุปเป็นความรู้ฝังแน่น  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ไฟล์เวิร์ด ป.1-6

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 14 เฉลี่ย: 4.1]