วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ป.6 พร้อมเฉลย

29 เม.ย. 2021
2842

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ป.6 พร้อมเฉลย

ที่มา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET คณิต ป.6
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6

แบบทดสอบสําหรับนักเรียนจัดทําขึ้นเพื่อรวบรวม ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แจ้ง กําหนดโครงสร้างข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางให้ นักเรียนและครูผู้สอนได้รับทราบ และใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนให้ มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรต่อไป

ตัวอย่างข้อสอบ

ดาวน์โหลด ไฟล์วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ป.6 พร้อมเฉลย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
ชฎาพร เมื่อ 29/04/2021 21:24

ขอบคุณค่ะ

MP.C เมื่อ 29/04/2021 21:24

ขอบคุณค่ะ