วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

29 เม.ย. 2021
934

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด

            1.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์                         2.  ไซเบอร์สเปซ

            3.  กลุ่มของคอมพิวเตอร์                         4.  การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง

2.  อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

            1.  เน็ตเวิร์ก                                           2.  ไซเบอร์สเปซ

            3.  คอมมิวนิเคชั่น                                   4.  เน็ตเวิร์กซิสเต็ม

3.  อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด

            1.  สหรัฐอเมริกา                                    2.  อังกฤษ

            3.  รัสเซีย                                              4.  ออสเตรเลีย

4.  จุดเริ่มแรกของอินเตอร์เน็ตจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใด

            1.  นักธุรกิจ                                           2.  การทหาร

            3.  การบันเทิง                                        4.  การศึกษา

5.  อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเมื่อใด

            1.  พ.ศ. 2530                                         2.  พ.ศ. 2531

            3.  พ.ศ. 2532                                         4.  พ.ศ. 2535

6.  การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความ เรียกว่าอะไร

            1.  อีเมล์                                                2.  การสืบค้นข้อมูล

            3.  การโอนถ่ายข้อมูล                              4.  การแลกเปลี่ยนข่าวสาร

7.  บริการด้าน E-Commerce หมายถึง

            1.  การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต                 2.  การส่งสารบนอินเตอร์เน็ต

            3.  การพูดคุยหรือสนทนา                        4.  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

8.  ถ้าท่านต้องการสนทนากับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต ท่านจะใช้บริการส่วนใดของระบบอินเตอร์เน็ต

            1.  E-mail                                              2.  Telnet

            3.  Chat & Talk                                      4.  Gopher

9.  บริการ FTP หมายถึงอะไร

            1.  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

            2.  การค้นหาและเรียกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้

3. การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต

4. การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นกัน

10.  บริการอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้นิยมมากที่สุดคืออะไร

            1.  อีเมล์                                                2.  เอ็นเทอร์เทน

            3.  นิวส์กรุ๊ป                                           4.  อีคอมเมิร์ซ

11.  “แพ็กเกต” หมายถึงอะไร

            1.  กล่องใส่ข้อมูล                                   2.  ชุดของข้อมูล

            3.  หน่วยรับข้อมูล                                  4.  สัญญาณรับ-ส่งข้อมูล

12.  คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ติดต่ออินเตอร์เน็ตได้ คือรุ่นอะไร

            1.  IBM  PC  รุ่น  486                              2.  IBM  PC  รุ่น  Pentium

            3.  Macintosh                                         4.  ถูกทุกข้อ

13.  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนกับหน่วยงานใดของรัฐ

            1.  องค์การโทรศัพท์                               2.  การสื่อสารแห่งประเทศไทย

            3.  กระทรวงคมนาคม                             4.  ศูนย์คอมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

14.  www.stou.ac.th  คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร

            1.  ตัวย่อประเทศ                                    2.  ตัวย่อหน่วยงานต้นสังกัด

            3.  ตัวย่อของประเภทขององค์กร              4.  ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

15.  กระทรวงการต่างประเทศของไทยมี DNS ว่าอย่างไร

            1.  mfa.or.th                                           2.  mfa.ac.th

            3.  mfa.go.th                                          4.  Mfa.co.th

16.  ข้อใดอธิบายความหมายของเวิลด์ไวด์เว็บ (www) ได้ถูกต้องที่สุด

            1.  การบริการข้อมูลด้วยข้อความ ภาพ เสียง ผ่านคอมพิวเตอร์

            2.  การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยไฮเปอร์ลิงก์โดยมีโฮสต์ที่ทำหน้าที่บริการข้อมูล

            3.  การบริการข้อมูลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์

            4.  การบริการข้อมูลผ่านโฮสต์โดยใช้คำนำหน้าว่า www

17.  เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับอะไร

            1.  ปกหนังสือ                                        2.  หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ

            3.  กระดานไวท์บอร์ด                             4.  โต๊ะเขียนหนังสือ

18.  หน้าแรกของเว็บเพจเรียกว่าอะไร

            1.  Home Page                                       2.  Web Site

            2.  Home Site                                         4.  Http

19.  ในแต่ละโฮมเพจมักจะประกอบด้วยอะไรเป็นหลัก

            1.  ข้อความ                                            2.  รูปภาพ

            3.  สัญลักษณ์พิเศษ                                 4.  ไฟล์เสียง

20.  เว็บเซิร์ฟเวอร์เปรียบได้กับอะไร

            1.  สถานีโทรทัศน์                                  2.  สถานีขนส่งรถเมล์

            3.  สถานีอนามัย                                     4.  สถานีวิทยุกระจายเสียง

21.  เว็บบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันคืออะไร

            1.  Netscape                                           2.  IE (Internet Explorer)

            3.  pantip.com                                        4.  ข้อ 1 และ 2 ถูก

22.  การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ ขั้นตอนแรกต้องทำอย่างไร

            1.  คลิกที่ไอคอน  My Computer

            2.  ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน  Connect to the internet

            3.  คลิกเม้าส์ปุ่มขวาบริเวณพื้นที่ว่าง ๆ

            4.  คลิกที่โฟลเดอร์  Control Panel

23.  ปุ่ม Back ในอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ หมายถึงอะไร

            1.  การเลื่อนเว็บเพจ                                2.  การย้อนกลับไปยังเว็บเพจก่อนหน้า

            3.  การค้นหาเว็บเพจ                               4.  การไปยังเว็บเพจหน้าถัดไปที่เคยดูมาแล้ว

24.  คำสั่ง Address ในอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ ตรงกับคำสั่งใดของเน็ตสเคป

            1.  Bookmark                                         2.  Forward

            3.  Location                                           4.  Security

25.  ปุ่ม Home มีความสำคัญกับเว็บบราเซอร์อย่างไร

            1.  ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น

            2.  เป็นหน้าต่างแรกที่จะพบเมื่อเปิดเว็บเบราเซอร์

            3.  ช่วยในการค้นหาข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ

            4.  เป็นคำสั่งที่ช่วยประสานงานการติดต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ

26.  Search Site มีความสำคัญอย่างไร

            1.  ช่วยในการค้นหาเว็บไซต์                    2.  ช่วยในการค้นหาที่อยู่ของคำสำคัญต่าง ๆ

            3.  ช่วยประสานงานการลิงก์ข้อมูล            4.  ถูกทุกข้อ

27.  การค้นหาข้อมูลทำได้กี่วิธี

            1.  2  วิธี                                                2.   3  วิธี

            3.  4  วิธี                                                4.  4  วิธี

28.  ข้อใดไม่ใช่  Search Site

            1.  yahoo                                               2.  Infoseek

            3.  lycos                                                4.   Disney

29.  จุดเด่นของการค้นหาด้วย Yahoo! คืออะไร

            1.  สามารถดูราคาหุ้นได้                          2.  ใช้คีย์เวิร์ดนำร่อง

            3.  มีคุณสมบัติที่เรียกว่า Cool                   4.  เน้นข้อมูลบริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา

30.  การค้นหาด้วย Yahoo! อัตโนมัติ ต่างจากการค้นหาแบบธรรมดาอย่างไร

            1.  ต้องพิมพ์คีย์เวิร์ด                                2.  พิมพ์คีย์เวิร์ดตามหลังคำว่า Go

            3.  พิมพ์คีย์เวิร์ด แล้วคลิก Search              4.  พิมพ์ยูอาร์แอลที่ต้องการแล้วคลิก Search

31.  ถ้าต้องการเก็บเว็บไซต์ที่น่าสนใจไว้ใช้งานในครั้งต่อไปอย่างรวดเร็วจะปฏิบัติอย่างไร

            1.  เก็บเว็บไซต์ไว้ใน History                   2.  เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Search

            3.  เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Favorites                 4.  เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Refresh

32.  ถ้าต้องการชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ตต้องปฏิบัติอย่างไร

            1.  เรียกผ่านเบราเซอร์                             2.  เรียกผ่าน  Search Site

            3.  เรียกผ่าน windowsmedia.com              4.  ถูกทุกข้อ

33.  การปรับภาษาให้เป็นภาษาไทยใช้คำสั่งใด

            1.  Encoding                  2.  Go to            3.  Favorite                    4.  Refresh

34.  ถ้าต้องการเข้าไปยังเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการจะใช้รูปแบบคำสั่งอย่งไร

            1.  www.mai.go.th                                  2.  www.moe.go.th

            3.  www.mua.go.th                                 4.  www.cat.co.th

35.  ถ้าเราต้องการทราบว่าในประเทศไทยมีเว็บไซต์อยู่มากน้อยเท่าใดเราจะค้นหาข้อมูลได้จากที่ไดจึงจะเหมาะสม

            1.  Yahoo                                              2.  Hansa.com

            3.  Internet Thailand                               4.  Infoseek

36.  โมเด็ม (Modem) คือ

            1.  ช่องสัญญาณสื่อสาร                           2.  ตัวแปลงรหัสหรือสัญญาณสื่อสาร

            3.  ตัวส่งสัญญาณ                                   4.  ตัวรับสัญญาณ

37.  เบ้าท์ (Baud) คือ

            1.  หน่วยของความเร็วแสง                       2.  หน่วยของความเร็วเสียง

            2.  จำนวนสัญญาณที่ได้รับ                       4.  จำนวนสัญญาณที่เปลี่ยนไปต่อหนึ่งหน่วยวินาที

38.  ข้อใดอธิบายความหมายของนิวส์กรุ๊ปได้ดีที่สุด

            1.  การเสนอความคิดเห็นผ่านอินเตอร์เน็ต

            2.  การนำเสนอข้อคิดเห็นของตนเองเผยแพร่ให้คนอื่นได้ทราบทางอินเตอร์เน็ต

            3.  การส่งข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังผู้อื่น

            4.  การเขียนข้อความบนคอมพิวเตอร์แล้วส่งข้อความนั้นไปยังผู้รับ

39.  ประโยชน์ของนิวส์กรุ๊ปที่สำคัญที่สุดคืออะไร

            1.  การส่งข่าวสารถึงกันได้ทั่วโลก            2.  แสดงความคิดเห็นถึงกันได้ทั่วโลก

            3.  การซื้อขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต          4.  การสนทนากันเป็นกลุ่ม ๆ มากกว่า 15,000 กลุ่ม

40.  ถ้าต้องการสนทนาเกี่ยวกับการส่งยานอวกาศไปดาวอังคาร เราต้องเลือกกลุ่มข่าวใด

            1.  biz                                                   2.  Sci

            3.  soc                                                   4.  Misc

41.  การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข่าวนั้น มีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน ยกเว้นข้อใด

            1.  คลิกเลือกคำสั่ง Subscribe to Newsgroups

            2.  คลิกเลือกรายการกลุ่มข่าว แล้วคลิกปุ่ม Subscribe

            3.  คลิกเลือกกลุ่มข่าวหลาย ๆ กลุ่มตามต้องการ

            4.  คลิกปุ่ม Send เมื่อต้องการส่งชื่อของเราไปยังกลุ่มข่าว

42.  กลุ่มข่าว  rec  เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใด

            1.  กลุ่มวิทยาศาสตร์                                2.  กลุ่มสังคมศาสตร์

            3.  กลุ่มสันทนาการ                                 4.  กลุ่มสัพเพเหระ

43.  ข้อใดไม่ใช่มารยาทที่ดีในการใช้นิวกรุ๊ป

            1.  ใช้ภาษาสุภาพ                                    2.  บันทึกรายชื่อสมาชิกทุกคนไว้

            3.  ส่งข้อความให้ตรงกลุ่มข่าว                  4.  ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนส่ง

44.  ข้อใดไม่ใช่บริการของ pantip.com

            1.  Café                         2.  Techxchange             3.  ICQ              4.  E-card

45.  ถ้ามีสมาชิกใหม่เข้าร่วมวงสนทนาใน Pantip.com จะสังเกตได้อย่างไร

            1.  มีข้อความว่า  Log in  อยู่หลังข้อความ

            2.  มีข้อความว่า  Log out  อยู่หลังข้อความ

            3.  มีข้อความว่า  Logged on  อยู่หลังข้อความ

            4.  มีข้อความว่า  Logged off  อยู่หลังข้อความ

46.  จุดเด่นที่ทำให้ pantip.com ได้รับความนิยมคืออะไร

            1.  ใช้งานง่าย                                         2.  มีหัวข้อสนทนาหลากหลาย

            3.  สามารถปรับแต่งหน้าจอได้สวยงาม      4.  ผู้สนทนารักษามารยาทในการสนทนาดี

47.  HTML ย่อมาจากอะไร

1.  Hyper Text Make Language               

2. Hyper Text Markup Language

3. Hyper Test Made Language                

4. Hyper Test Markup Language


48.  โปรแกรมใดที่ใช้สำหรับสร้างโฮมเพจ

            1.  NotePad                                           2.  FontPad

            3.  Note Editor                                       4.  ถูกทุกข้อ

49.  ไฟล์รูปภาพตระกูล GIF จะแสดงสีได้สูงสุดเท่าใด

            1.  8 สี                                                   2.  16 สี

            3.  256 สี                                               4.  16.7 ล้านสี

50.  ไฟล์รูปภาพตระกูล JPG จะแสดงสีได้สูงสุดเท่าใด

            1.  8 สี                                                   2.  16 สี

            3.  256 สี                                               4.  16.7 ล้านสี


  1. เฉลยแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 (ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต) จำนวน  50 ข้อ

1.(1)           2.(2)     3.(1)     4.(1)     5.(4)     6.(1)     7.(1)     8.(3)     9.(2)     10.(2)

11. (2)         12.(4)   13.(2)   14.(2)   15.(3)   16.(2)   17.(1)   18.(1)   19.(1)   20.(1)

21.(4)         22.(2)   23.(2)   24.(3)   25.(2)   26.(1)   27.(1)   28.(4)   29.(2)   30.(3)

31.(3)         32.(4)   33.(1)   34.(2)   35.(1)   36.(2)   37.(4)   38.(2)   39.(4)   40.(2)

41.(4)         42.(3)   43.(2)   44.(3)   45.(3)   46.(2)   47.(2)   48.(4)   49.(3)   50.(4)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]