วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย

1. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบดังกล่าว

 1. หน่วยรับข้อมูล                                           
 2. หน่วยประมวลผลกลาง
 3. หน่วยความจำสองรอง                                 
 4. หน่วยแสดงผล

2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 1. HARDWARE                                             
 2. SOFTWARE
 3. CONTROLWARE
 4. PEOPELWARE

3. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบคอมพิวเตอร์

 1. CPU                      
 2. CAI
 3. ROM                     
 4. RAM

4. สิ่งใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยแสดงผล (OUTPUT UNIT)

 1. KEYBOARD                                             
 2. CPU SET
 3. MOUSE                                                     
 4. FAX

5. DISK DRIVE ที่มีความจุ 1.44 MB คือข้อใด

 1. FLOPPY DISK                                            
 2. HARD DISK
 3. CD- ROM                                                  
 4. CD-RW

6. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร

 1. 1  ตัวอักษร                                                 
 2. 1,000 ตัวอักษร
 3. 1,024 ตัวอักษร                                            
 4. 1,042 ตัวอักษร

7. DOS  หมายถึงข้อใด

 1. SYSTEM SOFTWARE                               
 2. PPLICATION SOFTWARE
 3. USER PROGRAM                                      
 4. PACKAGE PROGRAM

8. หากพิมพ์ผิดจะใช้ KEYBOARD ปุ่มใด ลบอักษรในตำแหน่งที่ CURSUR อยู่

 1. SPACE BAR                                              
 2. INSERT
 3. DELETE                                                    
 4. BACK SPACE

9. หากจะพิมพ์เอกสารในระบบ WINDOWS  จะต้องคลิกที่ START MENU ใด

 1. MY DOCUMENT                                      
 2.  MY  COMPUTER
 3. PROGARM                                                
 4. FIND

10.   ไอคอน PASTE  อยู่ในส่วนใดของหน้าต่างโปรแกรม WINDOWS

 • ไตเติลบาร์                                                  
 • เมนูบาร์
 • ทูลบาร์                                                       
 • แอดเดรสบาร์

11. เป็นแถบแสดงว่าแฟ้มข้อมูล โฟลเดอร์หรือดิสก์ไดรว์ ว่ามีทรัพยากรอยู่เท่าใด มีความจุเท่าใด

 1. ไตเติลบาร์              
 2. เมนูบาร์
 3. แอดเดรสบาร์       
 4. สเตตัสบาร์

12. การย่อเพื่อให้หน้าต่างพักการทำงานชั่วขณะ ควรกดแป้นใดของ KEYBOARD

 1. Alt + F4             
 2. Alt + F5
 3. Alt + F6           
 4. Alt + F8

13. เป็นส่วนการกำหนดสีสันให้กับหน้าจอและหน้าต่างโปรแกรมของ DISPLAY PROPERTIES

 1. BACKGROUND                                        
 2. SCREEN SAVER
 3. APPEARANCE                                          
 4. EFFECTS

14.ในการใช้คอมพิวเตอร์ อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ เช่นลบแฟ้มข้อมูลผิด กรณีที่ลบไว้นานแล้วแต่อยากจะเรียกกลับคืน จะสามารถทำได้อย่างไร

 1. ทำไม่ได้                                                     
 2. ใช้คำสั่ง UNDO
 3. ใช้คำสั่ง RESTORE ใน RECYCLE BIN        
 4. ข้อ ข และ ค กรณีใดกรณีหนึ่ง

15. การจัดระเบียบของข้อมูลให้เรียบเรียงอยู่ติดกัน ในระบบ WINDOWS  จะใช้คำสั่งใด

 1. SCANDISK                                               
 2. DISK DEFRAGMENTER
 3. DISK CLEANUP                                        
 4.  ไม่มีข้อถูก

16. ถ้าหากจะบรรบายสรุปควรใช้โปรแกรมใดดีที่สุด

 1. MICROSOFT WINDOWS                           
 2. MICROSOFT WORD
 3. MICROSOFT EXCEL                                 
 4. MICROSOFT POWER POINT

17. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วหรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้นๆ ควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์

 1. ปุ่ม Esc                                                      
 2. ปุ่ม Shift
 3. ปุ่ม Caps Lock                                            
 4. ปุ่ม Enter

18. ปุ่ม Num Lock มีไว้ใช้ทำอะไร

 1. มีไว้สำหรับคิดเลข                                       
 2.  มีไว้สำหรับพิมพ์ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
 3. มีไว้ใช้เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขในกลุ่มตัวเลข          
 4. มีไว้สำหรับป้อนรหัสตัวเลขเท่านั้น

19. การคลิกเม้าส์ 1 ครั้ง ที่จะให้โปรแกรมทำงาน ต้องคลิกเม้าส์ข้างใด

 1. ข้างใดก็ได้                                                  
 2. ด้านซ้ายมือ
 3. ด้านขวามือ                                                 
 4. สองข้างพร้อมกัน

20. การจับเม้าส์ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

 1. ใช้เฉพาะนิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วก้อยเท่านั้นที่แตะตัวเม้าส์
 2. จับเม้าส์แน่นๆ ให้ตัวเม้าส์อยู่ในอุ้งมือวางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายบนเม้าส์
 3. จับเม้าส์หลวมๆ ให้ตัวเม้าส์อยู่ในอุ้งมือวางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายมือบนเม้าส์
 4. จับเม้าส์เบาๆ ใช้นิ้วชี้เลื่อนไปเลื่อนมาตามต้องการ

21. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์

 1. BASIC , EXCEL                                         
 2. BASIC , POWERPOINT
 3. BASIC , COBOL                                        
 4. COBOL , EXCEL

22. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 1. โปรแกรมหมายถึงชุดของคำสั่งที่สั่งไว้ล่วงหน้า
 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
 3. EXCEL เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง
 4. ถูกทุกข้อ

23. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล

 1. Mainboard      
 2. Monitor
 3. Printer                  
 4. Keyboard

24. CD ทำหน้าที่คล้ายอุปกรณ์ใด

 1. CPU                                                          
 2. Floppy disk drive
 3. Monitor                                                     
 4. Floppy disk

25. Printer  เป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกับสิ่งใด

 1. Mouse                                                       
 2. Keyboard
 3. Monitor                                                     
 4. Hard disk

26. เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับควรปฏิบัติอย่างไร

 1. ผ้าชุบน้ำเช็ด                                                
 2. เป่า
 3. Scandisk                                                    
 4. Disk  Defragmenter

27. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่ปรากฏภาพบนจอ สันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด

 1. สาย Mouse หลุดหรือหลวม                            
 2. Floppy disk drive หลุดหรือหลวม
 3. หน่วยความจำ(RAM) หลุดหรือหลวม              
 4. สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม

28. หน้าจอปรากฏข้อความ Disk boot Failure , Insert system and press Enter สันนิษฐานว่าเกิดจากส่วนใดของคอมพิวเตอร์

 1. Hard disk                                                   
 2. Monitor
 3. RAM                                                         
 4. Floppy disk drive

29. IC (Integrated Circuit) หมายถึง

 1. การยุบรวมรีซิสเตอร์หลายๆ ตัวเข้าไว้ด้วยกัน  
 2. การยุบรวมคอนเดนเซอร์กับทรานซิสเตอร์
 3. การยุบรวมวงจรใหญ่ๆ ให้เล็กลง              
 4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขาจำนวนมากๆ

30. อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

 1. Diskette                                                     
 2. Hard disk
 3. CD – Rom                                                  
 4. RAM

31. ถ้าหากมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว อุปกรณ์ข้อใดจำเป็นต้องใช้ติดตั้งอินเตอร์เน็ต

 1. CD-ROM , คู่สายโทรศัพท์                           
 2. Modem , คู่สายโทรศัพท์
 3. CD-ROM , Scanner                                     
 4.  Modem , Scanner

32. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด

 1. Index. doc                                                  
 2.  Index.htm
 3. Fist. Doc                                                    
 4.  Fist.htm

33. วิธีการใดที่จะสามารถทำให้นำข้อมูลที่ได้จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้อีก

 1. การแทรกรูปภาพ                                         
 2. การบันทึกแฟ้มข้อมูล
 3. การเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูล                                
 4. การจัดรูปแบบของข้อความ

34. แฟ้มข้อมูลใดที่จะสามารถเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูลในโฮมเพจได้

 1. testhome 11.gif                                           
 2. nakron.htm
 3. helptech1. Doc                                            
 4. Menu.a4p

35. ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอไร

 1. Computer                                                   
 2. Electronic
 3. Instruction                                                  
 4. Program

36. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เกิดจากสิ่งใดอันดับแรก

 1. ลูกคิด                                                         
 2. Slide Mle
 3. เครื่องคิดเลข                                               
 4. เครื่องบวกเลข

37. บุคคลใดเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์เป็นคนแรก

 1. Charles Babbage                                         
 2. Ada Augusta
 3. Herman Hollerith                                        
 4. Haward H. Aiken

38. เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นครั้งแรกในปีใด

 1. 1822                                                           
 2. 1843           
 3. 1890                                                          
 4. 1946

39. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ผลิตด้วยหลอดสูญญากาศคือ

 1. ENIAC                                                      
 2. IBM MARK 1
 3. UNIVAC 1                                                 
 4. ASCC

40. ปัจจุบันระบบวงจรของคอมพิวเตอร์ผลิตด้วยวัสดุใด

 1. หลอดสูญญากาศ                                         
 2. ทรานซิสเตอร์
 3. Integrated                                                   
 4. Monolithic Circuits

41. Microcomputer ได้แก่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดของหน่วยความจำตามข้อใด

 1. 4 K-  125 K  BYLES                                   
 2. 4 K-  128 K  BYLES
 3. 160K-  500K  BYLES                                 
 4. 1000 K  BYLES ขึ้นไป

42. กลุ่มของคาแรคเตอร์ที่ประกอบกันขึ้น เพื่อสร้างความหมายในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เรียกว่าอะไร

 1. FIELD                                                       
 2. RECORD
 3. FILE                                                          
 4. DATA PROCESSING

43. หากสมุดเงินเดือนทั้งเล่มของครูในโรงเรียน เปรียบเสมือนเป็น FILE เงินเดือนของนางสุมาลีที่อยู่ในหน้าใดหน้าหนึ่ง คืออะไร

 1. FIELD                                                       
 2. RECORD
 3. FILE                                                          
 4. CHARACTER

44. เอกสารหน้าแรกของเว็บเพจเปรียบเสมือนหน้าแรกของหนังสือซึ่งอาจมีข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บเพจได้

 1. เว็บไซด์                 
 2. เว็บเพจ
 3. โฮมเพจ                 
 4. โฮมไซด์

45. เอกสารที่แสดงผลในแต่ละหน้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจประกอบด้วยข้อความภาพและเสียงไว้บริการแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

 1. เว็บไซด์                                                     
 2. เว็บเพจ
 3. โฮมเพจ            
 4. โฮมไซด์

46. ที่เก็บเว็บเพจที่ผู้เขียนเขียนไว้หลายๆ หน้าและแต่ละหน้าจะสามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้

 1. เว็บไซด์                                                     
 2. เว็บเพจ
 3. โฮมเพจ            
 4. โฮมไซด์

47.โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เขียนโฮมเพจ ได้แก่โปรแกรมใด

 1. โปรแกรม MICROSOFT OFFICE                   
 2. โปรแกรม DREAMWEAVER
 3. โปรแกรม NOTEPAD                                    
 4. โปรแกรม PAINT

48. E- Mail  เป็นบริการด้านติดต่อสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต อยากทราบว่าขั้นตอนแรกของการให้บริการ E- Mail คือข้อใด

 1. สมัครเป็นสมาชิก                                          
 2. พิมพ์รหัสผ่าน
 3. ยอมรับเงื่อนไขของการใช้บริการ                      
 4. พิมพ์ E- Mail Addressลงในช่อง Login

49. ข้อใดแสดงรูปแบบ E- Mail Address ได้ถูกต้อง

 1. [email protected]                                    
 2. kruchiangrai*gmail.com 
 3. kruchiangrai฿gmail.com                         
 4. kruchiangrai$gmail.com  

50. ถ้ากดปุ่ม Caps Lock บนแป้นพิมพ์ให้ดวงไฟ Caps Lock สว่าง จะเกิดผลอย่างไร

 1. พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น                            
 2. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรบน
 3. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรล่าง                             
 4. พิมพ์ได้เฉพาะสัญญลักษณ์พิเศษ

เฉลยข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 2

         1.ค       2.ค       3.ง        4.ง        5.ก       6.ค       7.ก       8.ค       9.ค       10.ค

            11.ง      12.ก     13.ก     14.ค     15.ข     16.ง      17.ก     18.ข     19.ค     20.ข

            21.ค     22.ง      23.ง      24.ง      25.ค     26.ก     27.ค     28.ก     29.ง      30.ข    

            31.ข     32.ข     33.ค     34.ข     35.ง      36.ก     37.ข     38.ก     39.ก     40.ง

            41.ข     42.ก     43.ก     44.ง      45.ข     46.ก     47.ข     48.ก     49.ก     50.ข

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]