วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 7 พร้อมเฉลย

29 เม.ย. 2021
2297

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 7 พร้อมเฉลย

1. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศเริ่มจาก ข้อใด

 1. การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่
 2. รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่
 3. ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
 4. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล

2. ผู้เขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะไร

 1. System Analyst
 2. System Programmer
 3. Programming
 4. Application Program

3. หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร

 1. ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม
 2. รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายในเครื่อง
 3. ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล
 4. ถูกทุกข้อ

4. หน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำแบบใด

 1. หน่วยความจำแบบปกติ
 2. หน่วยความจำภายใน
 3. ลบเลือนได้
 4. ไม่ลบเลือน

5. ท่านคิดว่าการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อโลกในปัจจุบันเนื่องจาก

 1. ความเป็นที่นิยมของตลาดโลกและควา ก้าวหน้าทันโลกปัจจุบัน
 2. ความต้องการของสังคมมนุษย์ต้องการความทันสมัย
 3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสังคมโลก
 4. ความต้องการในด้านความทันสมัย

6. Windows 98 คืออะไร

 1. โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร
 2. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
 3. โปรแกรมเชื่อมโยง
 4. ถูกทุกข้อ

7. เครื่องคิดเลข สามารถใช้คิดคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขโดยทั่วไปได้เหมือนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือก Start-Program-Accessories
 2. เลือก Start-Program-Accessories-Paint
 3. เลือก Start-Program-Accessories-Calculator
 4. เลือก Start-Program-Accessories-Scientific

8. โปรแกรม Notepad เป็นโปรแกรมใช้ทำงานอย่างไร

 1. เป็นโปรแกรมการสร้างงานเอกสารพื้นฐาน
 2. การสร้างเอกสารสำหรับการสร้างตาราง
 3. เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและเปิดเอกสารธรรมดา
 4. ถูกทุกข้อ

9. Internet หมายถึงอะไร

 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกันในระยะใกล้ ๆ
 2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก
 3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันภายในประเทศ
 4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อภายในประเทศ

10. www  ย่อมาจากอะไร

 1. Word Wide Web    
 2. World Wide Web
 3. Word Wlde Web    
 4. Wold Wlde Web

11. ข้อใดคือความหมาย ของ www

 1. เป็น URL ของอินเตอร์เน็ต
 2. เป็นบริการหนึ่งในอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการข้อมูล
 3. เป็น IP Address ของระบบ
 4. เป็นบริการ search ข้อมูล

12. ข้อใดคือความหมายของ Web Site

 1. แหล่งที่เก็บข้อมูลเอกสารสื่อประสมต่าง ๆ
 2. แหล่งบริการข้อมูล
 3. หน้าหลักของเว็บ
 4. การเชื่อมโยงข้อมูล

13. ข้อใดคือความหมายของ  Web Page

 1. เอกสารแต่ละหน้า
 2. หน้าหลักของเว็บเพจ
 3. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
 4. หน้าแรกของเอกสาร

14. ข้อใดคือความหมายของ Home page

 1. หน้าหลักของเว็บเพจ
 2. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
 3. แหล่งบริการข้อมูล
 4. เอกสารแต่ละหน้า

15. ข้อใดคือ Web Browser

 1. Opera
 2. Netscape Navigator
 3. Internet Explorer
 4. ถูกทุกข้อ

16. E-mail คืออะไร

 1. การส่งจดหมายที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 2. การส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์
 3. การส่งจดหมายผ่านอินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์
 4. 2  และ 3 ถูก

17. Web board คืออะไร

 1. การฝากข้อความหรือคำถามไว้ เมื่อมีผู้เข้ามากก็เสนอความคิดเห็นหรือตอบ บน Internet
 2. การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโทรศัพท์
 3. การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโปรแกรม
 4. ไม่มีข้อถูก

18. เว็บต่อไปนี้ที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Internet

 1. www.googel.com
 2. www.sanook.com
 3. www.yahoo.com
 4. ถูกทุกข้อ

19. ข้อใด กล่าวถึงระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง

 1. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
 2. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ
 3. การส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
 4. การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้ากัน

20. เซิร์ฟเวอร์ (Server) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

 1. โฮสต์
 2. ไคลเอนต์
 3. TCP/IP
 4. ISP

เฉลยข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 6 พร้อมเฉลย

1.ก     2.ข     3.ง      4.ข     5.ค     6.ข     7.ค     8.ก     9.ข     10.ข    

11.ก     12.ก     13.ก     14.ก     15.ง      16.ก     17.ก     18.ง      19.ง      20.ก

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]