วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 6 พร้อมเฉลย

29 เม.ย. 2021
2736

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 6 พร้อมเฉลย

1. แถบเครื่องมือเมนู (Tool bar)  ใช้เพื่ออะไร

 1. กำหนดการรักษาความปลอดภัย
 2. จบการทำงานหรือหยุดการสืบค้น
 3. ไปยังเอกสารหน้าที่เคยไปมาแล้ว
 4. ทำการแสดงเอกสารหน้านั้นใหม่

2. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการชื่อว่า

 1. E-mail IRC และ Use Net
 2. Telnet
 3. Web Server
 4. Web Page

3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารสนเทศที่มากที่สุดคืออะไร

 1. เทคโนโลยีการผลิต
 2. เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
 3. เทคโนโลยีการเกษตร
 4. เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม

4. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ได้แก่อะไร

 1. ทีวี
 2. โทรศัพท์
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. คอมพิวเตอร์

5. งานสื่อสารสารสนเทศด้วยภาพและเสียงคือระบบใด

 1. ระบบคอมพิวเตอร์
 2. ระบบมัลติมีเดีย
 3. ระบบ MIS
 4. ระบบ CUBE

6. ข้อใดเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินการสารสนเทศคือ ข้อใด

 1. การสรุป
 2. การจัดเก็บ
 3. การเรียกใช้
 4. การเผยแพร่

7. สิ่งสำคัญที่สุดของการเผยแพร่ของรายงานสารสนเทศคือ ข้อใด

 1. ความสะดวกของผู้ใช้
 2. ความสามารสนองความต้องการผู้ใช้
 3. ความประหยัด
 4. ความมีระเบียบ

8. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีคือ ข้อใด

 1. ความเที่ยงตรง
 2. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
 3. ทันต่อเวลา
 4. ถูกทุกข้อ

9. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หมายถึงข้อใด

 1. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้มีความพอใจกับสารสนเทศ
 2. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้วางเป้าหมายการใช้อย่างชัดเจนและแน่นอน
 3. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถใช้วิจารณญาณในการใช้สารสนเทศได้ดี
 4. มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ต้องการใช้ของผู้ใช้แต่ละคน

10. การจัดเตรียมสารสนเทศให้ทันต่อเวลาที่ต้องการใช้มีอะไรบ้าง

 1. การจัดทำสารสนเทศอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 2. การจัดทำสารสนเทศล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่เหตุการณ์จะเกิดในอนาคต
 3. สามารถนำสารสนเทศไปใช้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
 4. ถูกทุกข้อ

11. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ คืออะไร

 1. การบริหารงานสำนักงานด้วยระบบอัตโนมัติ
 2. การจัดงานให้เป็นระบบ ระเบียบ
 3. การสร้างพนักงานให้อยู่ในระเบียบ
 4. การทำงานอย่างมีระบบ

12. ข้อใด คือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ
 2. เข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
 3. จัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล
 4. ถูกทุกข้อ

13. ข้อใด เรียงกระบวนการจัดระบบสารสนเทศถูกต้อง

 1. การนำเข้าข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล
 2. การประมวลผลข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล-การนำเข้าข้อมูล
 3. การแสดงผลข้อมูล-การนำเข้าข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล
 4. การนำเข้าข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล

14. การกู้ข้อมูล หมายถึงอะไร

 1. งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและนำข้อมูลสำรองมาใช้
 2. การส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
 3. การทำสำเนาข้อมูล
 4. การจัดเรียงข้อมูลเพื่อการสืบค้น

15. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประยุกต์

 1. System Software
 2. Application Software
 3. Package
 4. Presentation Software

16. Package คือโปรแกรมอะไร

 1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 2. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
 3. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ
 4. ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน

17. ข้อใด คือตัวอย่างของโปรแกรมสำเร็จรูป

 1. ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล
 2. ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน
 3. ซอฟต์แวร์ทำการคำนวณ
 4. ถูกทุกข้อ

18. ข้อใด คือซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอ

 1. Word Processing Software
 2. Presentation Software
 3. Spreadsheet Software
 4. Business Software

19. สารสนเทศ หมายถึงอะไร

 1. ข้อมูลข่าวสารที่มีบันทึกอย่างเป็นระบบ
 2. ข้อมูลจากแฟ้มบันทึก
 3. การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ
 4. คำตอบข้อ ก. และ ค. ถูก

20. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมต่างกันอย่างไร

 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสียค่าบริการมากกว่า
 2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีเครือข่ายมากกว่า
 3. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมส่งผลลัพธ์ให้ล่าช้า
 4. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีคนนิยมมากกว่า

เฉลยข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 6 พร้อมเฉลย

1.ค    2.ข     3.ข     4.ง      5.ข     6.ค     7.ข     8.ง      9.ง      10.ง

11.ก     12.ง      13.ง      14.ก     15.ข     16.ข     17.ง      18.ข     19.ง      20.ข

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 3]