วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ไฟล์ Excel)

แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ไฟล์ Excel)

รูปแบบการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ไว้ 4 รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1 การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ร่วมกับการประเมิน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้

รูปแบบที่ 2 การใช้เครื่องมือแบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

รูปแบบที่ 3 การกำหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนให้ผู้เรียน ปฏิบัติโดยเฉพาะ

รูปแบบที่ 4 การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนร่วมกับ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ไฟล์ Excel)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 3.4]