วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ( ปพ.6 )

แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ( ปพ.6 )

ปพ. 6. สมุดรายงาน. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

เมื่อท่านได้รับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนี้แล้ว  โปรดสละเวลาพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

            1.  ดูความเจริญเติบโตของร่างกาย จากน้ำหนัก  และส่วนสูงของเด็ก  และเปรียบเทียบกับตารางแสดงน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กไทยโดยเฉลี่ย โดยดูอายุให้ตรงกัน  ถ้าผิดปกติ  เช่น  น้ำหนักคงที่  ลดลง หรือเพิ่มขึ้นมาก  และต่างไปจากตารางแสดงน้ำหนักมากเกินไป  ควรหาทางช่วยเหลือ  หรือปรึกษาแพทย์ในกรณีที่บุตรหลานของท่านมีโรคประจำตัวหรือมีสิ่งผิดปกติภายใน  โปรดแจ้งครูประจำชั้นทราบด้วย

            2.  ตรวจสอบผลการไปโรงเรียนของเด็กอย่างสม่ำเสมอ  ติดต่อกับโรงเรียนทันทีเมื่อทราบว่าเด็กหยุดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต   ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องความประพฤติหรือขาดเรียนนาน

            3.  ตรวจดูผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่ม  ผู้เรียนต้องเรียนรู้และมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ  1  ขึ้นไปทุกรายวิชา  ผลการเรียนรู้กำหนดให้เป็น  8  ระดับ  ดังนี้  “4”      หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม                      (ร้อยละ  80-100)

                        “3.5”  หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก                       (ร้อยละ  75-79)

                        “3”     หมายถึง  ผลการเรียนดี                             (ร้อยละ  70-74)

                        “2.5”  หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี                 (ร้อยละ  65-69)

                        “2”     หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ                   (ร้อยละ  60-64)

                        “1.5”  หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้                       (ร้อยละ  55-59)

                        “1”     หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ        (ร้อยละ  50-54)

                        “0”     หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์              ( ร้อยละ  0-49 )

            4.  ตรวจสอบผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการตัดสินกำหนด  ดังนี้

                        ผ่าน              ผลการประเมินร้อยละ     60 – 100

                        ไม่ผ่าน          ผลการประเมินร้อยละ     0 – 59

            5.  ตรวจสอบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต้องผ่านในระดับ  2 (ดี)  หรือ  ระดับ  3 (ดีเยี่ยม)  โดยกำหนดดังนี้

                        ดีเยี่ยม           มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ  3  (มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด)

                        ดี                  มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ  2  (มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด)

                        ควรปรับปรุง  มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ  1  (มีพฤติกรรมบางประการที่ต้องปรับปรุง)

            6.  ตรวจสอบผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการเข้าร่วมกิจกรรม  กำหนดดังนี้

                        มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  80  ขึ้นไป  และมีผลการทำกิจกรรมร้อยละ  60 ขึ้นไป

                        ผ่าน       ผู้เรียนผ่านเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  และผ่านการทำกิจกรรม

                        ไม่ผ่าน   ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์เวลาเข้าร่วมกิจกรรม และไม่ผ่านผลการทำกิจกรรมต้อง

    ซ่อมเสริม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]