วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ดาวน์โหลด คู่มือวิทยฐานะครู ว17

คู่มือ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน

คู่มือ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)

ดาวน์โหลดคู่มือ วิทยฐานะครู ว17

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์ม 100 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ ว17 DPA
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว17 เพื่อใช้ร่วมกับ PA
การประเมินวิทยฐานะจากเกณฑ์ ว17 ว21 สู่ วPA (ตำแหน่งครู)
ว17/2552 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะครู ตาม ว 17
การเตรียมเอกสาร การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17