ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะครู ตาม ว 17

การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

               1. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ

               2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ยื่นแบบคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะพร้อมส่งผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 3 ด้านในวันที่ยื่นคำขอ โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

               3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับแบบคำขอรับการประเมินฯ และผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 3 ด้าน และดำเนินการ ดังนี้

                        3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

                        3.2 นำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ 1)  ด้านความรู้ ความสามารถ (ด้านที่ 2) และด้านผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)

  • วิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 1 คณะ ประเมินทั้ง 3 ด้าน
  • วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 2 คณะ คือ

คณะที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2           

คณะที่ 2 คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประเมินด้านที่ 3

                        3.3 แจ้งคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ และดำเนินการประเมิน

               4. นำผลการประเมิน เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

                        4.1 เสนอขออนุมัติผลการประเมิน ทั้ง 3 ด้าน และแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินสำหรับวิทยฐานะชำนาญการ

                        4.2 เสนอขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

               5. ผู้อำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ

               6. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

               7. ส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ., สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *