วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างไฟล์ OBEC Award รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ปี 63

ตัวอย่างไฟล์ OBEC Award รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ปี 63

เครดิตที่มา ครูนพมาศ  การดี

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self report) ครูผู้สอนยอดเยี่ยมมีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้าพเจ้า  ตำแหน่ง  ตำแหน่ง ขอรับรองว่า สำเนาเอกสารทุกฉบับตามเอกสารประกอบการประเมิน ตามแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Report) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม รหัส 003191 เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้รายงานได้สำเนาเอกสารจากต้นฉบับจริงทุกประการ

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ OBEC Award รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ปี 63

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]
1 ความคิดเห็น
นางสาววรรณภา อุตมัง เมื่อ 12/03/2021 11:11

อยากได้ตัวอย่างเพื่อพัฒนางาน