วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ

แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ

แบบประวัติและผลงาน  “ครูดีในดวงใจ” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินครูดีในดวงใจ  ใช้เป็นคู่มือในการประเมินครูที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าประกวด

“ครูดีในดวงใจ”  จะได้ทราบข้อมูล  ความรู้  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการประเมินในด้านต่าง ๆ

แบบประวัติและผลงานเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้

ตอนที่  ๑  ข้อมูลส่วนตัว  เป็นส่วนที่เกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง 

ตอนที่  ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(ครองตน  ครองคน  ครองงาน)  พฤติกรรมและเหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกในโครงการ  “ครูดีในดวงใจ”

ตอนที่  ๓  ผลงานที่สำคัญโดยย่อ  เป็นส่วนที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  การดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่แสดงถึงความเหมาะสมกับการเป็น 

“ครูดีในดวงใจ”

ข้อมูลที่ปรากฏในแบบประวัติเสนอผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทั้งหมดเท่านั้น 

ซึ่งส่วนอื่น ๆ ที่เป็นรายละเอียดทั้งหมดสามารถศึกษา  ตรวจสอบได้ที่โรงเรียน  ห้องเรียนของผู้ได้รับการเสนอ 

หวังว่าแบบประวัติเสนอผลงานเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการประเมินและผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าและชุมชนที่ให้ความร่วมมือ  ทำให้แบบประวัติเสนอผลงานนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง รางวัลครูดีในดวงใจ


ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
3 ความคิดเห็น

[…] แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับ… tags: ครูดีครูดีในดวงใจผลงานครูรางวัลครูหนึ่งแสนครูดี 9 ความคิดเห็น แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” (ครูดีในดวงใจ) – สื่อก เมื่อ 16/03/2020 12:18 […]

ผกาทิพย์ นวลดำ เมื่อ 05/03/2021 21:40

ครูดีค่อครูที่รักเด็กและเด็กรัก

Smile Small เมื่อ 05/03/2021 21:40

ดีมากค่ะ