วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564  ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นประจำทุกปี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาและการประเมินภายนอกต่อไป

ดาวน์โหลด รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา-2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 24 เฉลี่ย: 4.4]